Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou.


maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
c.j. langenhovenmaakstaatopdieraadvanmanwattwyfelofditregisniehetsaakmaareenkantafbeskoumaak staatstaat opop diedie raadraad vanvan diedie manman watwat twyfeldit regreg isdie manman watwat nienie twyfeltwyfel nienie hethet diedie saaksaak maarmaar vanvan eeneen kantkant afaf beskoumaak staat opstaat op dieop die raaddie raad vanraad van dievan die mandie man watman wat twyfeltwyfel of ditdit reg isdie man watman wat niewat nie twyfelnie twyfel nietwyfel nie hetnie het diehet die saakdie saak maarsaak maar vanmaar van eenvan een kanteen kant afkant af beskoumaak staat op diestaat op die raadop die raad vandie raad van dieraad van die manvan die man watdie man wat twyfelwat twyfel of dittwyfel of dit regdie man wat nieman wat nie twyfelwat nie twyfel nienie twyfel nie hettwyfel nie het dienie het die saakhet die saak maardie saak maar vansaak maar van eenmaar van een kantvan een kant afeen kant af beskoumaak staat op die raadstaat op die raad vanop die raad van diedie raad van die manraad van die man watvan die man wat twyfelman wat twyfel of ditwat twyfel of dit regtwyfel of dit reg isdie man wat nie twyfelman wat nie twyfel niewat nie twyfel nie hetnie twyfel nie het dietwyfel nie het die saaknie het die saak maarhet die saak maar vandie saak maar van eensaak maar van een kantmaar van een kant afvan een kant af beskou

Die man wat sy saak gewin het, beskuldig nie die regter van partydigheid nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-sy-saak-gewin-het-beskuldig-nie-die-regter-van-partydigheid-nie
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een