Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede.


lyding-oor-'n-onvervulde-wens-is-gering-in-vergelyking-met-berou-want-die-eerste-staan-voor-die-steeds-geopende-onafsienbare-toekoms-die-tweede-voor
arthur schopenhauerlydingoor'nonvervuldewensisgeringinvergelykingmetberouwantdieeerstestaanvoorsteedsgeopendeonafsienbaretoekomstweedeonherroepelikafgesloteverledelyding oorn onvervuldeonvervulde wenswens isis geringgering inin vergelykingvergelyking metmet berouwant diedie eersteeerste staanstaan voordie steedssteeds geopendeonafsienbare toekomsdie tweedetweede voordie onherroepelikonherroepelik afgesloteafgeslote verledelyding oor 'noor 'n onvervulden onvervulde wensonvervulde wens iswens is geringis gering ingering in vergelykingin vergelyking metvergelyking met berouwant die eerstedie eerste staaneerste staan voorstaan voor dievoor die steedsdie steeds geopendedie tweede voortweede voor dievoor die onherroepelikdie onherroepelik afgesloteonherroepelik afgeslote verlede

Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Die gevaarlikste struikelblok vir 'n jong skrywer is nie sy eerste werk nie, maar sy tweede. -Fliegende Blätter
die-gevaarlikste-struikelblok-vir-'n-jong-skrywer-is-nie-sy-eerste-werk-nie-maar-sy-tweede
Hulle wat hul opvoeding in hul jeug verwaarloos, Verloor die verlede en is dood vir die toekoms. -Euripides
hulle-wat-hul-opvoeding-in-hul-jeug-verwaarloos-verloor-die-verlede-is-dood-vir-die-toekoms