Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede.


lyding-oor-'n-onvervulde-wens-is-gering-in-vergelyking-met-berou-want-die-eerste-staan-voor-die-steeds-geopende-onafsienbare-toekoms-die-tweede-voor
arthur schopenhauerlydingoor'nonvervuldewensisgeringinvergelykingmetberouwantdieeerstestaanvoorsteedsgeopendeonafsienbaretoekomstweedeonherroepelikafgesloteverledelyding oorn onvervuldeonvervulde wenswens isis geringgering inin vergelykingvergelyking metmet berouwant diedie eersteeerste staanstaan voordie steedssteeds geopendeonafsienbare toekomsdie tweedetweede voordie onherroepelikonherroepelik afgesloteafgeslote verledelyding oor 'noor 'n onvervulden onvervulde wensonvervulde wens iswens is geringis gering ingering in vergelykingin vergelyking metvergelyking met berouwant die eerstedie eerste staaneerste staan voorstaan voor dievoor die steedsdie steeds geopendedie tweede voortweede voor dievoor die onherroepelikdie onherroepelik afgesloteonherroepelik afgeslote verlede

Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste.Die berou is 'n tweede onskuld.Toe  ek onlangs saam met 'n vriend voor die katedraal van Amiens staan, vra hy vir my hoekom ons deesdae nie meer so iets kan bou nie. Ek sê toe vir hom: die bouers van daardie dae had oortuigings; ons het net opinies en dit vra meer as 'n opinie om 'n Gotiese katedraal te bou.Die gevaarlikste struikelblok vir 'n jong skrywer is nie sy eerste werk nie, maar sy tweede.Hulle wat hul opvoeding in hul jeug verwaarloos, Verloor die verlede en is dood vir die toekoms.Die ondeug laat soos 'n sweer in die vleis berou in die siel agter, wat hom altyd laat oopskeur en bloei. Want die rede wis die ander droefhede en smarte uit, maar dit wek dié van berou steeds weer op.