Liewer die grofste werk wat 'n geskiedenis meedeel of aan 'n gebeurtenis herinner, as die rykste sonder betekenis. Op groot openbare geboue mag nie een enkele ornament voorkom wat nie tot die verstand spreek nie.


liewer-die-grofste-werk-wat-'n-geskiedenis-meedeel-of-aan-'n-gebeurtenis-herinner-as-die-rykste-sonder-betekenis-op-groot-openbare-geboue-mag-nie-een
john ruskinliewerdiegrofstewerkwat'ngeskiedenismeedeelofaangebeurtenisherinnerasrykstesonderbetekenisopgrootopenbaregebouemagnieeenenkeleornamentvoorkomtotverstandspreeknieliewer diedie grofstegrofste werkwerk watwat 'nn geskiedenisgeskiedenis meedeelaan 'nn gebeurtenisgebeurtenis herinneras diedie ryksterykste sondersonder betekenisop grootgroot openbareopenbare gebouegeboue magmag nienie eeneen enkeleornament voorkomvoorkom watwat nienie tottot diedie verstandspreek nieliewer die grofstedie grofste werkgrofste werk watwerk wat 'nwat 'n geskiedenisn geskiedenis meedeelmeedeel of aanaan 'n gebeurtenisn gebeurtenis herinneras die rykstedie rykste sonderrykste sonder betekenisop groot openbaregroot openbare geboueopenbare geboue maggeboue mag niemag nie eennie een enkeleeen enkele ornamentenkele ornament voorkomornament voorkom watvoorkom wat niewat nie totnie tot dietot die verstanddie verstand spreekverstand spreek nie

Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie. -Gebhard Leberecht von Blucher
mag-die-penne-van-diplomate-nie-weer-bederf-wat-die-volk-met-sulke-groot-inspanning-bereik-het-nie