Lewe uit 'n tradisie...dit is leef in 'n bestendige debat met die verlede.


lewe-uit-'n-tradisiedit-is-leef-in-'n-bestendige-debat-met-die-verlede
n.p. van wyk louwleweuit'ntradisieditisleefinbestendigedebatmetdieverledelewe uituit 'nn tradisiedittradisiedit isis leefleef inin 'nn bestendigebestendige debatdebat metmet diedie verledelewe uit 'nuit 'n tradisieditn tradisiedit istradisiedit is leefis leef inleef in 'nin 'n bestendigen bestendige debatbestendige debat metdebat met diemet die verledelewe uit 'n tradisiedituit 'n tradisiedit isn tradisiedit is leeftradisiedit is leef inis leef in 'nleef in 'n bestendigein 'n bestendige debatn bestendige debat metbestendige debat met diedebat met die verledelewe uit 'n tradisiedit isuit 'n tradisiedit is leefn tradisiedit is leef intradisiedit is leef in 'nis leef in 'n bestendigeleef in 'n bestendige debatin 'n bestendige debat metn bestendige debat met diebestendige debat met die verlede

Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak.Elke tradisie voer heelwat opdrifsels met hom mee.Dis nie soseer 'n lewe as 'n prys of 'n geldeenheid. Dit is iets waarmee ek betaal sodat ek kan skryf...Ek betaal en ek verkoop: dit is my lewe. Verkoop my lewe, verkoop die lewe van hulle rondom my...'n Lewe sonder eer; verraad sonder beperkings; belydenis sonder einde.klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes...Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart.Ons bring vir julle die grammatika van gewelden die sinsbou van verwoesting -uit die tradisie van ons vuurwapenssal julle die werkwoorde van vergelding hoorstotter.