Letterkunde kan 'n groot invloed op die geloof en emosionele lewe van die individu uitoefen. Hoe geringer ons literêre ontwikkeling, hoe ontvankliker is ons vir die boodskap wat die stof, die onderwerp van die boek, vir ons het, afgesien van die estetiese aanwending daarvan.


letterkunde-kan-'n-groot-invloed-op-die-geloof-emosionele-lewe-van-die-individu-uitoefen-hoe-geringer-ons-literêre-ontwikkeling-hoe-ontvankliker-is
gerrit dekkerletterkundekan'ngrootinvloedopdiegeloofemosionelelewevanindividuuitoefenhoegeringeronsliterêreontwikkelinghoeontvanklikerisvirboodskapwatstofonderwerpboekhetafgesienestetieseaanwendingdaarvanletterkunde kankan 'nn grootgroot invloedinvloed opop diedie geloofgeloof enen emosioneleemosionele lewelewe vanvan diedie individuindividu uitoefenhoe geringergeringer onsons literêreliterêre ontwikkelinghoe ontvanklikerontvankliker isis onsons virvir diedie boodskapboodskap watwat diedie stofdie onderwerponderwerp vanvan diedie boekvir onsons hetafgesien vanvan diedie estetieseestetiese aanwendingaanwending daarvanletterkunde kan 'nkan 'n grootn groot invloedgroot invloed opinvloed op dieop die geloofdie geloof engeloof en emosioneleen emosionele leweemosionele lewe vanlewe van dievan die individudie individu uitoefenhoe geringer onsgeringer ons literêreons literêre ontwikkelinghoe ontvankliker isontvankliker is onsis ons virons vir dievir die boodskapdie boodskap watboodskap wat diewat die stofdie onderwerp vanonderwerp van dievan die boekvir ons hetafgesien van dievan die estetiesedie estetiese aanwendingestetiese aanwending daarvan

Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem