Letterkunde is 'n vak wat die lewe self reflekteer en is dus so ruim dat alle pogings tot definiëring van die vak te kort skiet.


letterkunde-is-'n-vak-wat-die-lewe-self-reflekteer-is-dus-so-ruim-dat-alle-pogings-tot-definiëring-van-die-vak-te-kort-skiet
hennie aucampletterkundeis'nvakwatdieleweselfreflekteerdussoruimdatallepogingstotdefiniringvantekortskietletterkunde isis 'nn vakvak watwat diedie lewelewe selfself reflekteerreflekteer enen isis dusdus soso ruimruim datdat allealle pogingspogings tottot definiëringdefiniëring vanvan diedie vakvak tete kortkort skietletterkunde is 'nis 'n vakn vak watvak wat diewat die lewedie lewe selflewe self reflekteerself reflekteer enreflekteer en isen is dusis dus sodus so ruimso ruim datruim dat alledat alle pogingsalle pogings totpogings tot definiëringtot definiëring vandefiniëring van dievan die vakdie vak tevak te kortte kort skietletterkunde is 'n vakis 'n vak watn vak wat dievak wat die lewewat die lewe selfdie lewe self reflekteerlewe self reflekteer enself reflekteer en isreflekteer en is dusen is dus sois dus so ruimdus so ruim datso ruim dat alleruim dat alle pogingsdat alle pogings totalle pogings tot definiëringpogings tot definiëring vantot definiëring van diedefiniëring van die vakvan die vak tedie vak te kortvak te kort skietletterkunde is 'n vak watis 'n vak wat dien vak wat die lewevak wat die lewe selfwat die lewe self reflekteerdie lewe self reflekteer enlewe self reflekteer en isself reflekteer en is dusreflekteer en is dus soen is dus so ruimis dus so ruim datdus so ruim dat alleso ruim dat alle pogingsruim dat alle pogings totdat alle pogings tot definiëringalle pogings tot definiëring vanpogings tot definiëring van dietot definiëring van die vakdefiniëring van die vak tevan die vak te kortdie vak te kort skiet

Die man wat vandag hierdie vak bevlieg en môre daardie wys self dat hy nie weet wat sy roeping is nie. Sy inkomste wys dit ook. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-vandag-hierdie-vak-bevlieg-môre-daardie-wys-self-dat-hy-nie-weet-wat-sy-roeping-is-nie-sy-inkomste-wys-dit-ook
Die digter moet soms na verskillende kante to skiet. Ander kere moet hy van alle skiet vergeet. Net werk en wees. -N.P. van Wyk Louw
die-digter-moet-soms-na-verskillende-kante-to-skiet-ander-kere-moet-hy-van-alle-skiet-vergeet-net-werk-wees
'n Mens het letterkunde in jou lewe nodig, want daarsonder gaan jy agteruit. -Nelson Mandela
'n-mens-het-letterkunde-in-jou-lewe-nodig-want-daarsonder-gaan-jy-agteruit
Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas