Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.


leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
c.j. langenhovenleerjouambagsogoeddatjyaltydkanverhuuraan'nbaaswatdaarminderkennisvanhetasjydansalsyweesleer joujou ambagambag soso goedgoed datdat jyjy joujou altydaltyd kankan verhuurverhuur aanaan 'nn baasbaas watwat daardaar minderminder kenniskennis vanvan hethet asas jydan salsal jyjy sysy baasbaas weesleer jou ambagjou ambag soambag so goedso goed datgoed dat jydat jy joujy jou altydjou altyd kanaltyd kan verhuurkan verhuur aanverhuur aan 'naan 'n baasn baas watbaas wat daarwat daar minderdaar minder kennisminder kennis vankennis van hetvan het ashet as jydan sal jysal jy syjy sy baassy baas weesleer jou ambag sojou ambag so goedambag so goed datso goed dat jygoed dat jy joudat jy jou altydjy jou altyd kanjou altyd kan verhuuraltyd kan verhuur aankan verhuur aan 'nverhuur aan 'n baasaan 'n baas watn baas wat daarbaas wat daar minderwat daar minder kennisdaar minder kennis vanminder kennis van hetkennis van het asvan het as jydan sal jy sysal jy sy baasjy sy baas weesleer jou ambag so goedjou ambag so goed datambag so goed dat jyso goed dat jy jougoed dat jy jou altyddat jy jou altyd kanjy jou altyd kan verhuurjou altyd kan verhuur aanaltyd kan verhuur aan 'nkan verhuur aan 'n baasverhuur aan 'n baas wataan 'n baas wat daarn baas wat daar minderbaas wat daar minder kenniswat daar minder kennis vandaar minder kennis van hetminder kennis van het askennis van het as jydan sal jy sy baassal jy sy baas wees

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan
As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. -Die Bybel
waar-jou-skat-is-daar-sal-jou-hart-ook-wees