Leen jou ore uit aan iedereen wat 'n tong het, maar moenie jou tong uitleen aan iedereen wat ore het nie.


leen-jou-ore-uit-aan-iedereen-wat-'n-tong-het-maar-moenie-jou-tong-uitleen-aan-iedereen-wat-ore-het-nie
c.j. langenhovenleenjouoreuitaaniedereenwat'ntonghetmaarmoenieuitleenhetnieleen jouore uituit aanaan iedereeniedereen watwat 'nn tongtong hetmaar moeniemoenie joujou tongtong uitleenuitleen aanaan iedereeniedereen watore hethet nieleen jou orejou ore uitore uit aanuit aan iedereenaan iedereen watiedereen wat 'nwat 'n tongn tong hetmaar moenie joumoenie jou tongjou tong uitleentong uitleen aanuitleen aan iedereenaan iedereen watiedereen wat orewat ore hetore het nieleen jou ore uitjou ore uit aanore uit aan iedereenuit aan iedereen wataan iedereen wat 'niedereen wat 'n tongwat 'n tong hetmaar moenie jou tongmoenie jou tong uitleenjou tong uitleen aantong uitleen aan iedereenuitleen aan iedereen wataan iedereen wat oreiedereen wat ore hetwat ore het nieleen jou ore uit aanjou ore uit aan iedereenore uit aan iedereen watuit aan iedereen wat 'naan iedereen wat 'n tongiedereen wat 'n tong hetmaar moenie jou tong uitleenmoenie jou tong uitleen aanjou tong uitleen aan iedereentong uitleen aan iedereen watuitleen aan iedereen wat oreaan iedereen wat ore hetiedereen wat ore het nie

Die man wat die kosbaarste ware het, loop die minste daarmee te koop. Op hierdie reël is die tong geen uitsondering nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-die-kosbaarste-ware-het-loop-die-minste-daarmee-te-koop-op-hierdie-reël-is-die-tong-geen-uitsondering-nie
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie