Laat my nie bid om van gevare beskerm te word nie, maar om dit vreesloos te weerstaan.


laat-my-nie-bid-om-van-gevare-beskerm-te-word-nie-maar-om-dit-vreesloos-te-weerstaan
rabindranath tagorelaatmyniebidomvangevarebeskermtewordniemaarditvreesloosweerstaanlaat mymy nienie bidbid omom vanvan gevaregevare beskermbeskerm tete wordword niemaar omom ditdit vreesloosvreesloos tete weerstaanlaat my niemy nie bidnie bid ombid om vanom van gevarevan gevare beskermgevare beskerm tebeskerm te wordte word niemaar om ditom dit vreesloosdit vreesloos tevreesloos te weerstaanlaat my nie bidmy nie bid omnie bid om vanbid om van gevareom van gevare beskermvan gevare beskerm tegevare beskerm te wordbeskerm te word niemaar om dit vreesloosom dit vreesloos tedit vreesloos te weerstaanlaat my nie bid ommy nie bid om vannie bid om van gevarebid om van gevare beskermom van gevare beskerm tevan gevare beskerm te wordgevare beskerm te word niemaar om dit vreesloos teom dit vreesloos te weerstaan

God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
Ek kan dit nie bekostig om Fracois Villon te laat hang nie. Daar is 'n honderduisend skurke soos hy in Frankryk, maar nie nog so 'n digter nie. -Lodewyk XI
ek-kan-dit-nie-bekostig-om-fracois-villon-te-laat-hang-nie-daar-is-'n-honderduisend-skurke-soos-hy-in-frankryk-maar-nie-nog-so-'n-digter-nie