Laat 'n stomp so lank as wat jy wil in die water: dit sal nooit 'n krokodil wees nie.


laat-'n-stomp-so-lank-as-wat-jy-wil-in-die-water-dit-sal-nooit-'n-krokodil-wees-nie
spreekwoordelaat'nstompsolankaswatjywilindiewaterditsalnooitkrokodilweesnielaat 'nn stompstomp soso lanklank asas watwat jyjy wilwil inin diedie waterdit salsal nooitnooit 'nn krokodilkrokodil weeswees nielaat 'n stompn stomp sostomp so lankso lank aslank as watas wat jywat jy wiljy wil inwil in diein die waterdit sal nooitsal nooit 'nnooit 'n krokodiln krokodil weeskrokodil wees nielaat 'n stomp son stomp so lankstomp so lank asso lank as watlank as wat jyas wat jy wilwat jy wil injy wil in diewil in die waterdit sal nooit 'nsal nooit 'n krokodilnooit 'n krokodil weesn krokodil wees nielaat 'n stomp so lankn stomp so lank asstomp so lank as watso lank as wat jylank as wat jy wilas wat jy wil inwat jy wil in diejy wil in die waterdit sal nooit 'n krokodilsal nooit 'n krokodil weesnooit 'n krokodil wees nie

As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet. -Die Bybel
as-jy-nie-wil-arm-word-nie-moenie-lief-wees-vir-slaap-nie-staan-vroeg-op-jy-sal-oorgenoeg-hê-om-te-eet