Kritiek kan nooit 'n held skade aandoen nie. Hy het eeue voor waarin sy waarde bepaal kan word, sy eer herstel kan word.


kritiek-kan-nooit-'n-held-skade-aandoen-nie-hy-het-eeue-voor-waarin-sy-waarde-bepaal-kan-word-sy-eer-herstel-kan-word
n.p. van wyk louwkritiekkannooit'nheldskadeaandoenniehyheteeuevoorwaarinsywaardebepaalwordeerherstelwordkritiek kankan nooitnooit 'nn heldheld skadeskade aandoenaandoen niehy hethet eeueeeue voorwaarin sysy waardewaarde bepaalbepaal kankan wordsy eereer herstelherstel kankan wordkritiek kan nooitkan nooit 'nnooit 'n heldn held skadeheld skade aandoenskade aandoen niehy het eeuehet eeue vooreeue voor waarinvoor waarin sywaarin sy waardesy waarde bepaalwaarde bepaal kanbepaal kan wordsy eer hersteleer herstel kanherstel kan wordkritiek kan nooit 'nkan nooit 'n heldnooit 'n held skaden held skade aandoenheld skade aandoen niehy het eeue voorhet eeue voor waarineeue voor waarin syvoor waarin sy waardewaarin sy waarde bepaalsy waarde bepaal kanwaarde bepaal kan wordsy eer herstel kaneer herstel kan wordkritiek kan nooit 'n heldkan nooit 'n held skadenooit 'n held skade aandoenn held skade aandoen niehy het eeue voor waarinhet eeue voor waarin syeeue voor waarin sy waardevoor waarin sy waarde bepaalwaarin sy waarde bepaal kansy waarde bepaal kan wordsy eer herstel kan word

Berou is 'n ewigdurende rente op 'n skuld waarvan die kapitaal nooit vereffen kan word nie. -C.J. Langenhoven
berou-is-'n-ewigdurende-rente-op-'n-skuld-waarvan-die-kapitaal-nooit-vereffen-kan-word-nie
Hy kan nie toneelspeel nie, hy kan nie sing nie, het 'n effense kaalkop, kan 'n bietjie dans. -Unknown
hy-kan-nie-toneelspeel-nie-hy-kan-nie-sing-nie-het-'n-effense-kaalkop-kan-'n-bietjie
Ons volk se moontlikhede is miskien talryker as wat ons meen. En 'n literatuur kan nooit vooraf teoreties in kafees of kroeë, voorkamers, kollegesale of redaksiekantore gemaak word nie. -N.P. van Wyk Louw
ons-volk-se-moontlikhede-is-miskien-talryker-as-wat-ons-meen-en-'n-literatuur-kan-nooit-vooraf-teoreties-in-kafees-of-kroeë-voorkamers-kollegesale
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie