Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk.


kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
heinrich heinekritiekisveranderlikditkomvooruitdieopvattingvan'ntydperkhetalleenvirdaardiebetekenisasditnieselfkunswaardeniesterfsaammettydperkkritiek isis veranderlikdit komkom vooruit diedie opvattingopvatting vanvan 'nn tydperktydperk enen hethet alleenalleen virvir daardiedaardie tydperktydperk betekenisen asas ditdit nienie selfself kunswaardekunswaarde hethet niesterf ditdit saamsaam metmet daardiedaardie tydperkkritiek is veranderlikdit kom voorkom voor uitvoor uit dieuit die opvattingdie opvatting vanopvatting van 'nvan 'n tydperkn tydperk entydperk en heten het alleenhet alleen viralleen vir daardievir daardie tydperkdaardie tydperk betekenisen as ditas dit niedit nie selfnie self kunswaardeself kunswaarde hetkunswaarde het niesterf dit saamdit saam metsaam met daardiemet daardie tydperk

Soos medisyne nie sy doel kan bereik as dit te sterk is nie, so is dit ook met kritiek wat die grense van billikheid oorskry. -Arthur Schopenhauer
soos-medisyne-nie-sy-doel-kan-bereik-as-dit-te-sterk-is-nie-so-is-dit-ook-met-kritiek-wat-die-grense-van-billikheid-oorskry
Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met