Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie.


kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
brendan behankriticiissoosgekastreerdesin'nharemhulleweethoeditgedoenmoetwordhetelkedaggesienmaarniestaatomselftedoenniekritici isis soossoos gekastreerdesgekastreerdes inin 'nn haremhulle weetweet hoehoe ditdit gedoengedoen moetmoet wordhulle hethet elkeelke dagdag gesiengesien hoehoe ditdit gedoengedoen wordmaar hullehulle isis nienie inin staatstaat omom ditdit selfself tete doendoen niekritici is soosis soos gekastreerdessoos gekastreerdes ingekastreerdes in 'nin 'n haremhulle weet hoeweet hoe dithoe dit gedoendit gedoen moetgedoen moet wordhulle het elkehet elke dagelke dag gesiendag gesien hoegesien hoe dithoe dit gedoendit gedoen wordmaar hulle ishulle is nieis nie innie in staatin staat omstaat om ditom dit selfdit self teself te doente doen nie

Mense is soos koeëls, hoe gladder hulle is, hoe verder gaan hulle. -Jean Paul
mense-is-soos-koeëls-hoe-gladder-hulle-is-hoe-verder-gaan-hulle
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie