Klagtes is die grootste eerbewys wat die hemel ontvang en die opregste deel van ons godsdiens.


klagtes-is-die-grootste-eerbewys-wat-die-hemel-ontvang-die-opregste-deel-van-ons-godsdiens
jonathan swiftklagtesisdiegrootsteeerbewyswathemelontvangopregstedeelvanonsgodsdiensklagtes isis diedie grootstegrootste eerbewyseerbewys watwat diedie hemelhemel ontvangontvang enen diedie opregsteopregste deeldeel vanvan onsons godsdiensklagtes is dieis die grootstedie grootste eerbewysgrootste eerbewys wateerbewys wat diewat die hemeldie hemel ontvanghemel ontvang enontvang en dieen die opregstedie opregste deelopregste deel vandeel van onsvan ons godsdiensklagtes is die grootsteis die grootste eerbewysdie grootste eerbewys watgrootste eerbewys wat dieeerbewys wat die hemelwat die hemel ontvangdie hemel ontvang enhemel ontvang en dieontvang en die opregsteen die opregste deeldie opregste deel vanopregste deel van onsdeel van ons godsdiensklagtes is die grootste eerbewysis die grootste eerbewys watdie grootste eerbewys wat diegrootste eerbewys wat die hemeleerbewys wat die hemel ontvangwat die hemel ontvang endie hemel ontvang en diehemel ontvang en die opregsteontvang en die opregste deelen die opregste deel vandie opregste deel van onsopregste deel van ons godsdiens

Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe