Kan jy 'n krokodilmet 'n hoek vangof hom 'n tou in die bek sit?


kan-jy-'n-krokodilmet-'n-hoek-vangof-hom-'n-tou-in-die-bek-sit
die bybelkanjy'nkrokodilmethoekvangofhomtouindiebeksitkan jyjy 'nn krokodilmetkrokodilmet 'nn hoekhoek vangofvangof homhom 'nn toutou inin diedie bekbek sitkan jy 'njy 'n krokodilmetn krokodilmet 'nkrokodilmet 'n hoekn hoek vangofhoek vangof homvangof hom 'nhom 'n toun tou intou in diein die bekdie bek sitkan jy 'n krokodilmetjy 'n krokodilmet 'nn krokodilmet 'n hoekkrokodilmet 'n hoek vangofn hoek vangof homhoek vangof hom 'nvangof hom 'n touhom 'n tou inn tou in dietou in die bekin die bek sitkan jy 'n krokodilmet 'njy 'n krokodilmet 'n hoekn krokodilmet 'n hoek vangofkrokodilmet 'n hoek vangof homn hoek vangof hom 'nhoek vangof hom 'n touvangof hom 'n tou inhom 'n tou in dien tou in die bektou in die bek sit

Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Met die enkele uitsondering van Homerus is daar geen skrywer van gehalte...wat ek so kan verag soos Shakespeare wanneer ek my verstand teen syne meet nie...Dit sal waarskynlik 'n verligting vir my wees om hom op te grawe en klippe na hom te gooi.'n Prins wat dus so verplig word om goed te weet hoe om soos 'n dier op te tree, moet die jakkals en die leeu naboots, want die leeu kan hom nie self beskerm teen lokvalle nie, en die jakkals kan hom nie self beskerm teen wolwe nie. Jy moet dus 'n jakkals wees om lokvalle te herken en 'n leeu om die wolwe skrik te maak.Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie....die redelike demokrasie is 'n hoë en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie.