Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien.


jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien
olga semajyweetdieafrikanerhetgelymaardieselfdewatgelyhetoorgeneemvergeethyhynethomselfgesienjy weetweet diedie afrikanerafrikaner hethet gelymaar dieselfdedieselfde afrikanerafrikaner watwat gelygely hethet oorgeneemoorgeneem enen hethet vergeetvergeet hyhy hethet gelyhy hethet netnet homselfhomself gesienjy weet dieweet die afrikanerdie afrikaner hetafrikaner het gelymaar dieselfde afrikanerdieselfde afrikaner watafrikaner wat gelywat gely hethet oorgeneem enoorgeneem en heten het vergeethet vergeet hyvergeet hy hethy het gelyhy het nethet net homselfnet homself gesienjy weet die afrikanerweet die afrikaner hetdie afrikaner het gelymaar dieselfde afrikaner watdieselfde afrikaner wat gelyafrikaner wat gely hethet oorgeneem en hetoorgeneem en het vergeeten het vergeet hyhet vergeet hy hetvergeet hy het gelyhy het net homselfhet net homself gesienjy weet die afrikaner hetweet die afrikaner het gelymaar dieselfde afrikaner wat gelydieselfde afrikaner wat gely hethet oorgeneem en het vergeetoorgeneem en het vergeet hyen het vergeet hy hethet vergeet hy het gelyhy het net homself gesien

Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte
Moenie 'n ander beskuldig dat hy sy oë oopgehou het onder die gebed nie; hy het maar net gekyk of joue toe was. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-ander-beskuldig-dat-hy-sy-oë-oopgehou-het-onder-die-gebed-nie-hy-het-maar-net-gekyk-of-joue-toe-was