Jy sê


jy-sê-ja-waar-jy-moes-nee-gesê-het-omdat-jy-die-ander-nie-wil-aanstoot-gee-nie-maar-reken-hoe-het-hy-jou-aanstoot-gegee-met-sy-versoek
c.j. langenhovenjyjawaarjymoesneegesêhetomdatdieanderniewilaanstootgeeniemaarrekenhoehyjougegeemetsyversoekjy sêwaar jyjy moesgesê hethet omdatomdat jyjy dieander nienie wilwil aanstootaanstoot geegee niemaar rekenreken hoehoe hethet hyhy joujou aanstootaanstoot gegeegegee metmet sysy versoekwaar jy moesgesê het omdathet omdat jyomdat jy diejy die anderdie ander nieander nie wilnie wil aanstootwil aanstoot geeaanstoot gee niemaar reken hoereken hoe hethoe het hyhet hy jouhy jou aanstootjou aanstoot gegeeaanstoot gegee metgegee met symet sy versoekgesê het omdat jyhet omdat jy dieomdat jy die anderjy die ander niedie ander nie wilander nie wil aanstootnie wil aanstoot geewil aanstoot gee niemaar reken hoe hetreken hoe het hyhoe het hy jouhet hy jou aanstoothy jou aanstoot gegeejou aanstoot gegee metaanstoot gegee met sygegee met sy versoekgesê het omdat jy diehet omdat jy die anderomdat jy die ander niejy die ander nie wildie ander nie wil aanstootander nie wil aanstoot geenie wil aanstoot gee niemaar reken hoe het hyreken hoe het hy jouhoe het hy jou aanstoothet hy jou aanstoot gegeehy jou aanstoot gegee metjou aanstoot gegee met syaanstoot gegee met sy versoek

Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
Die gedienstige engel het gekom in 'n huis waar daar liefde was, en met 'n glimlag omgedraai, en gesê: My diens is hier oorbodig. -C.J. Langenhoven
die-gedienstige-engel-het-gekom-in-'n-huis-waar-daar-liefde-was-met-'n-glimlag-omgedraai-gesê-my-diens-is-hier-oorbodig