Jy mag nie kan kies tussen jou vyand se haat en sy liefde nie, maar jy kan kies tussen sy haat en sy minagting.


jy-mag-nie-kan-kies-tussen-jou-vyand-se-haat-sy-liefde-nie-maar-jy-kan-kies-tussen-sy-haat-sy-minagting
c.j. langenhovenjymagniekankiestussenjouvyandsehaatsyliefdeniemaarjyminagtingjy magmag nienie kankan kieskies tussentussen joujou vyandse haathaat enen sysy liefdeliefde niemaar jyjy kankan kieskies tussentussen sysy haathaat enen sysy minagtingjy mag niemag nie kannie kan kieskan kies tussenkies tussen joutussen jou vyandjou vyand sevyand se haatse haat enhaat en syen sy liefdesy liefde niemaar jy kanjy kan kieskan kies tussenkies tussen sytussen sy haatsy haat enhaat en syen sy minagtingjy mag nie kanmag nie kan kiesnie kan kies tussenkan kies tussen joukies tussen jou vyandtussen jou vyand sejou vyand se haatvyand se haat ense haat en syhaat en sy liefdeen sy liefde niemaar jy kan kiesjy kan kies tussenkan kies tussen sykies tussen sy haattussen sy haat ensy haat en syhaat en sy minagtingjy mag nie kan kiesmag nie kan kies tussennie kan kies tussen joukan kies tussen jou vyandkies tussen jou vyand setussen jou vyand se haatjou vyand se haat envyand se haat en syse haat en sy liefdehaat en sy liefde niemaar jy kan kies tussenjy kan kies tussen sykan kies tussen sy haatkies tussen sy haat entussen sy haat en sysy haat en sy minagting

Kies jou vyande met groot oorleg. 'n Toegewyde vyand is 'n onuitputlike inspirasiebron.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks; daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet; dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartsog.Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie.Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie.Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie.