Jy kan gee sonder om lief te he, maar jy kan nie liefhe sonder om te gee nie.


jy-kan-gee-sonder-om-lief-te-he-maar-jy-kan-nie-liefhe-sonder-om-te-gee-nie
amy carmichaeljykangeesonderomlieftehemaarjynieliefheniejy kankan geegee sondersonder omom lieflief tete hemaar jyjy kankan nienie liefheliefhe sondersonder omom tete geegee niejy kan geekan gee sondergee sonder omsonder om liefom lief telief te hemaar jy kanjy kan niekan nie liefhenie liefhe sonderliefhe sonder omsonder om teom te geete gee niejy kan gee sonderkan gee sonder omgee sonder om liefsonder om lief teom lief te hemaar jy kan niejy kan nie liefhekan nie liefhe sondernie liefhe sonder omliefhe sonder om tesonder om te geeom te gee niejy kan gee sonder omkan gee sonder om liefgee sonder om lief tesonder om lief te hemaar jy kan nie liefhejy kan nie liefhe sonderkan nie liefhe sonder omnie liefhe sonder om teliefhe sonder om te geesonder om te gee nie

'n Dokter kan sy foute begrawe, maar 'n argitek kan net sy kliënte raad gee om wingerdstokke te plant. -Frank Lloyd Wright
'n-dokter-kan-sy-foute-begrawe-maar-'n-argitek-kan-net-sy-kliënte-raad-gee-om-wingerdstokke-te-plant
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Hy wat sonder geloof bid, kan nie op gebedsverhoring hoop nie. -Francois Fénelon
hy-wat-sonder-geloof-bid-kan-nie-op-gebedsverhoring-hoop-nie
Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie. -Elizabeth Barrett Browning
geen-mens-kan-sonder-vriende-wees-as-hy-god-die-kameraadskap-van-boeke-het-nie
In sekere moeilike omstandighede, dringende omstandighede, desperate omstandighede, bied profaniteit verligting wat selfs gebed nie kan gee nie. -Mark Twain
in-sekere-moeilike-omstandighede-dringende-omstandighede-desperate-omstandighede-bied-profaniteit-verligting-wat-selfs-gebed-nie-kan-gee-nie