Jingo-Afrikaans - mense so laag gevalle dat jy lus het om jou mond uit te spoel na jy hulle name noem. Ons het al baie slegte nasies en mense in ons tyd gesien, maar nog nooit iets lager of gemeener dan een Engels-gesinde Afrikaner wat sy moeder-taal - die taal door sy vaders gesproke - verag.


jingo-afrikaans-mense-so-laag-gevalle-dat-jy-lus-het-om-jou-mond-uit-te-spoel-na-jy-hulle-name-noem-ons-het-al-baie-slegte-nasies-mense-in-ons-tyd
eugene n. maraisjingoafrikaansmensesolaaggevalledatjylushetomjoumonduittespoelnahullenamenoemonsalbaieslegtenasiesinonstydgesienmaarnognooitietslagerofgemeenerdaneenengelsgesindeafrikanerwatsymoedertaaldietaaldoorvadersgesprokeveragmensemense soso laaglaag gevallegevalle datdat jyjy luslus hethet omom joujou mondmond uituit tete spoelspoel nana jyjy hullehulle namename noemons hethet alal baiebaie slegteslegte nasiesnasies enen mensemense inin onsons tydtyd gesienmaar nognog nooitnooit ietsiets lagergemeener dandan eenafrikaner watwat sydiedie taaltaal doorsy vadersvaders gesprokegesprokeveragmense somense so laagso laag gevallelaag gevalle datgevalle dat jydat jy lusjy lus hetlus het omhet om jouom jou mondjou mond uitmond uit teuit te spoelte spoel naspoel na jyna jy hullejy hulle namehulle name noemons het alhet al baieal baie slegtebaie slegte nasiesslegte nasies ennasies en menseen mense inmense in onsin ons tydons tyd gesienmaar nog nooitnog nooit ietsnooit iets lagerlager of gemeenergemeener dan eenafrikaner wat sydie taaldie taal doortaal door sydoor sy vaderssy vaders gesprokevaders gesproke

Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n