Italie het dertig jaar lank onder die Borgias oorlog, terreur, moord en bloedvergieting gehad, maar mense opgelewer soos Michelangelo en Leonardi da Vinci, en die Renaissance. In Switserland was daar 500jaar lank broederliefde, demokrasie en vrede. Maar wat het hieruit gekom? Die koekoekhorlosie.


italie-het-dertig-jaar-lank-onder-die-borgias-oorlog-terreur-moord-bloedvergieting-gehad-maar-mense-opgelewer-soos-michelangelo-leonardi-da-vinci
orson wellesitaliehetdertigjaarlankonderdieborgiasoorlogterreurmoordbloedvergietinggehadmaarmenseopgelewersoosmichelangeloleonardidavincirenaissanceinswitserlandwasdaar500jaarbroederliefdedemokrasievredemaarwathieruitgekomdiekoekoekhorlosieitalie hethet dertigdertig jaarjaar lanklank onderonder diedie borgiasborgias oorlogmoord enen bloedvergietingbloedvergieting gehadmaar mensemense opgeleweropgelewer soossoos michelangelomichelangelo enen leonardileonardi dada vincien diedie renaissancein switserlandwas daardaar 500jaar500jaar lanklank broederliefdedemokrasie enen vredemaar watwat hethet hieruithieruit gekomdie koekoekhorlosieitalie het dertighet dertig jaardertig jaar lankjaar lank onderlank onder dieonder die borgiasdie borgias oorlogmoord en bloedvergietingen bloedvergieting gehadmaar mense opgelewermense opgelewer soosopgelewer soos michelangelosoos michelangelo enmichelangelo en leonardien leonardi daleonardi da vincien die renaissancein switserland wasswitserland was daarwas daar 500jaardaar 500jaar lank500jaar lank broederliefdedemokrasie en vredemaar wat hetwat het hieruithet hieruit gekom

Daar mag halwe eiers wees wat beter is as leë doppe: maar die halwe eiers wat na my koers toe gekom het, was nog altyd vrot. -C.J. Langenhoven
daar-mag-halwe-eiers-wees-wat-beter-is-as-ë-doppe-maar-die-halwe-eiers-wat-na-my-koers-toe-gekom-het-was-nog-altyd-vrot
Sanger kom en gaan, maar as jy 'n goeie akteur is, kan jy lank hou. -Elvis Presley
sanger-kom-gaan-maar-as-jy-'n-goeie-akteur-is-kan-jy-lank-hou
Moenie 'n ander beskuldig dat hy sy oë oopgehou het onder die gebed nie; hy het maar net gekyk of joue toe was. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-ander-beskuldig-dat-hy-sy-oë-oopgehou-het-onder-die-gebed-nie-hy-het-maar-net-gekyk-of-joue-toe-was
Die demokrasie is maklik vatbaar vir oorlog en oorlog vernietig die demokrasie. -William H. Seward
die-demokrasie-is-maklik-vatbaar-vir-oorlog-oorlog-vernietig-die-demokrasie
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een