Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.


is-twee-mossies-nie-vir-'n-sent-te-koop-nie-en-tog-sal-nie-een-van-hulle-op-die-grond-val-sonder-die-wil-van-julle-vader-nie
die bybelistweemossiesnievir'nsenttekoopnietogsaleenvanhulleopdiegrondvalsonderwiljullevadernieis tweetwee mossiesmossies nienie virvir 'nn sentsent tete koopkoop nieen togtog salsal nienie eeneen vanvan hullehulle opop diedie grondgrond valval sondersonder diedie wilwil vanvan jullejulle vadervader nieis twee mossiestwee mossies niemossies nie virnie vir 'nvir 'n sentn sent tesent te koopte koop nieen tog saltog sal niesal nie eennie een vaneen van hullevan hulle ophulle op dieop die gronddie grond valgrond val sonderval sonder diesonder die wildie wil vanwil van jullevan julle vaderjulle vader nieis twee mossies nietwee mossies nie virmossies nie vir 'nnie vir 'n sentvir 'n sent ten sent te koopsent te koop nieen tog sal nietog sal nie eensal nie een vannie een van hulleeen van hulle opvan hulle op diehulle op die grondop die grond valdie grond val sondergrond val sonder dieval sonder die wilsonder die wil vandie wil van jullewil van julle vadervan julle vader nieis twee mossies nie virtwee mossies nie vir 'nmossies nie vir 'n sentnie vir 'n sent tevir 'n sent te koopn sent te koop nieen tog sal nie eentog sal nie een vansal nie een van hullenie een van hulle opeen van hulle op dievan hulle op die grondhulle op die grond valop die grond val sonderdie grond val sonder diegrond val sonder die wilval sonder die wil vansonder die wil van julledie wil van julle vaderwil van julle vader nie

Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap.As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in.Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.Afrikaners het 'n spesifieke kultuur, een waarvan die essensie vir dekades en langer een van onverdraagsaamheid was, en hoofsaaklik nog steeds is. Of 'n Afrikaner in die PAC of in die AWB is, hy is basies onverdraagsaam. Die onverdraagsaamheid dra verskeie klede. Dit word veral toegedek met eufemismes soos Dis onvermydelik dat 'n boekeredakteur die een of ander tyd in die bloublasie van 'n skrywersego sal trap...Maar sonder 'n gespierde ego sou menige skrywer natuurlik lankal teen die grond gewees het in een van Afrikaans se literêre kroeggevegte.Hulle mag veg soos hulle wil teen ongediertes en barbaarse inboorlinge, maar hulle moenie onafhanklike gemeenskappe stig nie, en bo alles, durf hulle nie na die oseaan kyk nie, sodat dit hulle nie sou beweeg, soos dit ons (die Engelse) beweeg het, tot gedagtes van vryheid en kultuur, van handel en reis nie, en wie weet, 'n toekomste periode van hul demoralisasie, tot gedagtes van 'n