Is die konsep van geregtigheid as gehoorsaamheid aan eiesoortigheid 'n houdbare konsep?


is-die-konsep-van-geregtigheid-as-gehoorsaamheid-aan-eiesoortigheid-'n-houdbare-konsep
johan degenaarisdiekonsepvangeregtigheidasgehoorsaamheidaaneiesoortigheid'nhoudbarekonsepis diedie konsepkonsep vanvan geregtigheidgeregtigheid asas gehoorsaamheidgehoorsaamheid aanaan eiesoortigheideiesoortigheid 'nn houdbarehoudbare konsepis die konsepdie konsep vankonsep van geregtigheidvan geregtigheid asgeregtigheid as gehoorsaamheidas gehoorsaamheid aangehoorsaamheid aan eiesoortigheidaan eiesoortigheid 'neiesoortigheid 'n houdbaren houdbare konsepis die konsep vandie konsep van geregtigheidkonsep van geregtigheid asvan geregtigheid as gehoorsaamheidgeregtigheid as gehoorsaamheid aanas gehoorsaamheid aan eiesoortigheidgehoorsaamheid aan eiesoortigheid 'naan eiesoortigheid 'n houdbareeiesoortigheid 'n houdbare konsepis die konsep van geregtigheiddie konsep van geregtigheid askonsep van geregtigheid as gehoorsaamheidvan geregtigheid as gehoorsaamheid aangeregtigheid as gehoorsaamheid aan eiesoortigheidas gehoorsaamheid aan eiesoortigheid 'ngehoorsaamheid aan eiesoortigheid 'n houdbareaan eiesoortigheid 'n houdbare konsep

Aan niemand sal ons verkoop, aan niemand ontsê of vertraag, reg of geregtigheid. -Magna Carta
aan-niemand-sal-ons-verkoop-aan-niemand-ontsê-of-vertraag-reg-of-geregtigheid
Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede. -Martin Luther
vrede-is-belangriker-as-alle-geregtigheid-vrede-is-nie-gemaak-ter-willle-van-geregtigheid-nie-maar-geregtigheid-ter-wille-van-vrede
Geregtigheid weerhou, is ontneemde geregtigheid. -Benjamin Disraeli
geregtigheid-weerhou-is-ontneemde-geregtigheid
Met gehoorsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees. -C.J. Langenhoven
met-gehoorsaamheid-sal-jy-uit-die-kleinste-inkomste-iets-oorhou-met-verkwistery-sal-die-grootste-vir-jou-te-min-wees