innie biduur het hy opgestaanen mooi gebiddat later kon gesê wordhy't mooi gebid.


innie-biduur-het-hy-opgestaanen-mooi-gebiddat-later-kon-gesê-wordhy't-mooi-gebid
jan spiesinniebiduurhethyopgestaanenmooigebiddatlaterkongesêwordhy'tgebidinnie biduurbiduur hethet hyhy opgestaanenopgestaanen mooimooi gebiddatgebiddat laterlater konkon gesêgesê wordhy'twordhy't mooimooi gebidinnie biduur hetbiduur het hyhet hy opgestaanenhy opgestaanen mooiopgestaanen mooi gebiddatmooi gebiddat latergebiddat later konlater kon gesêkon gesê wordhy'tgesê wordhy't mooiwordhy't mooi gebidinnie biduur het hybiduur het hy opgestaanenhet hy opgestaanen mooihy opgestaanen mooi gebiddatopgestaanen mooi gebiddat latermooi gebiddat later kongebiddat later kon gesêlater kon gesê wordhy'tkon gesê wordhy't mooigesê wordhy't mooi gebidinnie biduur het hy opgestaanenbiduur het hy opgestaanen mooihet hy opgestaanen mooi gebiddathy opgestaanen mooi gebiddat lateropgestaanen mooi gebiddat later konmooi gebiddat later kon gesêgebiddat later kon gesê wordhy'tlater kon gesê wordhy't mooikon gesê wordhy't mooi gebid

Vrouens moet mooi wees sodat mans hulle kan bemin, en dom om mans te bemin. -Coco Chanel
vrouens-moet-mooi-wees-sodat-mans-hulle-kan-bemin-dom-om-mans-te-bemin
Niemand het nog ooit opreg gebid sonder om iets te leer nie. -Ralph Waldo Emerson
niemand-het-nog-ooit-opreg-gebid-sonder-om-iets-te-leer-nie
As die mensdom werklik na geregtigheid gestreef het, kon hy dit al lankal gehad het. -William Hazlitt
as-die-mensdom-werklik-na-geregtigheid-gestreef-het-kon-hy-dit-al-lankal-gehad-het
Salomo het by 'n luiaard se akker verbygeloop. Had hy bietjie vertoef dan kon hy gebie het op die vendusie. -C.J. Langenhoven
salomo-het-by-'n-luiaard-se-akker-verbygeloop-had-hy-bietjie-vertoef-dan-kon-hy-gebie-het-op-die-vendusie
Jy sê
jy-sê-ja-waar-jy-moes-nee-gesê-het-omdat-jy-die-ander-nie-wil-aanstoot-gee-nie-maar-reken-hoe-het-hy-jou-aanstoot-gegee-met-sy-versoek