In party opsigte is die lewe soos die Oranjerivier wanner hy in volle vloed verbyjaag. Hy is vol blikke en takke en goeters, daar's 'n dooie donkie in of 'n skaap of 'n aasvoël of 'n jakkals en dit stroom alles verby en die ou rivier bly geel en troebel en onstuimig. Maar die skrywer of digter neem 'n deel van daai stroom en hy verstil hom tot 'n poel wat kalm en helder en deurskynend is en wat die son en die hemel en die sterre weerkaats.


in-party-opsigte-is-die-lewe-soos-die-oranjerivier-wanner-hy-in-volle-vloed-verbyjaag-hy-is-vol-blikke-takke-goeters-daar's-'n-dooie-donkie-in-of
uys krigeinpartyopsigteisdielewesoosoranjerivierwannerhyinvollevloedverbyjaaghyvolblikketakkegoetersdaar's'ndooiedonkieofskaapaasvoljakkalsditstroomallesverbyrivierblygeeltroebelonstuimigmaarskrywerdigterneemdeelvandaaiverstilhomtotpoelwatkalmhelderdeurskynendhemelsterreweerkaatsin partyparty opsigteopsigte isis diedie lewelewe soossoos dieoranjerivier wannerwanner hyhy inin vollevolle vloedvloed verbyjaaghy isis volvol blikkeblikke enen takketakke enen goetersdaar's 'nn dooiedooie donkiedonkie inn skaapn aasvoëln jakkalsjakkals enen ditdit stroomstroom allesalles verbyverby enen diedie ouou rivierrivier blybly geelgeel enen troebeltroebel enen onstuimigmaar diedie skrywerdigter neemneem 'nn deeldeel vanvan daaidaai stroomstroom enen hyhy verstilverstil homhom tottot 'nn poelpoel watwat kalmkalm enen helderhelder enen deurskynenddeurskynend isis enen watwat diedie sonen diedie hemelhemel enen diedie sterresterre weerkaatsin party opsigteparty opsigte isopsigte is dieis die lewedie lewe sooslewe soos diesoos die oranjerivierdie oranjerivier wanneroranjerivier wanner hywanner hy inhy in vollein volle vloedvolle vloed verbyjaaghy is volis vol blikkevol blikke enblikke en takkeen takke entakke en goetersdaar's 'n dooien dooie donkiedooie donkie inin of 'nskaap of 'naasvoël of 'nn jakkals enjakkals en diten dit stroomdit stroom allesstroom alles verbyalles verby enverby en dieen die oudie ou rivierou rivier blyrivier bly geelbly geel engeel en troebelen troebel entroebel en onstuimigmaar die skrywerskrywer of digterdigter neem 'nneem 'n deeln deel vandeel van daaivan daai stroomdaai stroom enstroom en hyen hy verstilhy verstil homverstil hom tothom tot 'ntot 'n poeln poel watpoel wat kalmwat kalm enkalm en helderen helder enhelder en deurskynenden deurskynend isdeurskynend is enis en waten wat diewat die sondie son enson en dieen die hemeldie hemel enhemel en dieen die sterredie sterre weerkaats

Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is. -C.J. Langenhoven
om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon