In ons dae kan 'n ekonomiese stryd die oorwinnaar verryk; 'n militêre stryd ruïneer hom vir 'n lang tyd.


in-ons-dae-kan-'n-ekonomiese-stryd-die-oorwinnaar-verryk-'n-militêre-stryd-ruïneer-hom-vir-'n-lang-tyd
gustav le boninonsdaekan'nekonomiesestryddieoorwinnaarverrykmilitêreruïneerhomvirlangtydin onsons daedae kankan 'nn ekonomieseekonomiese strydstryd diedie oorwinnaaroorwinnaar verrykn militêremilitêre strydstryd ruïneerruïneer homhom virvir 'nn langlang tydin ons daeons dae kandae kan 'nkan 'n ekonomiesen ekonomiese strydekonomiese stryd diestryd die oorwinnaardie oorwinnaar verrykn militêre strydmilitêre stryd ruïneerstryd ruïneer homruïneer hom virhom vir 'nvir 'n langn lang tydin ons dae kanons dae kan 'ndae kan 'n ekonomiesekan 'n ekonomiese strydn ekonomiese stryd dieekonomiese stryd die oorwinnaarstryd die oorwinnaar verrykn militêre stryd ruïneermilitêre stryd ruïneer homstryd ruïneer hom virruïneer hom vir 'nhom vir 'n langvir 'n lang tydin ons dae kan 'nons dae kan 'n ekonomiesedae kan 'n ekonomiese strydkan 'n ekonomiese stryd dien ekonomiese stryd die oorwinnaarekonomiese stryd die oorwinnaar verrykn militêre stryd ruïneer hommilitêre stryd ruïneer hom virstryd ruïneer hom vir 'nruïneer hom vir 'n langhom vir 'n lang tyd

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. -Die Bybel
leer-ons-ons-dae-so-gebruik-dat-ons-wysheid-bekom
Die nageslag vleg geen krans vir die toneelspeler. Daarom moet hy woeker met sy eie tyd en die oomblik wat aan hom behoort, uitleef. -Friedrich von Schiller
die-nageslag-vleg-geen-krans-vir-die-toneelspeler-daarom-moet-hy-woeker-met-sy-eie-tyd-die-oomblik-wat-aan-hom-behoort-uitleef
Militêre geregtigheid staan in verhouding met geregtigheid soos militêre musiek in verhouding is met musiek. -Groucho Marx
militêre-geregtigheid-staan-in-verhouding-met-geregtigheid-soos-militêre-musiek-in-verhouding-is-met-musiek