In krisistye is kultuur geen luukse niemaar die hoogste vorm van selfbehoud.Want kultuur staan vir interne orde,en interne orde is die fondamentvan alle beskawing.


in-krisistye-is-kultuur-geen-luukse-niemaar-die-hoogste-vorm-van-selfbehoudwant-kultuur-staan-vir-interne-orde-interne-orde-is-die-fondamentvan-alle
hennie aucampinkrisistyeiskultuurgeenluukseniemaardiehoogstevormvanselfbehoudwantstaanvirinterneordeenordefondamentvanallebeskawingin krisistyekrisistye isis kultuurkultuur geengeen luukseluukse niemaarniemaar diedie hoogstehoogste vormvorm vankultuur staanstaan virvir interneorde isis diedie fondamentvanfondamentvan allealle beskawingin krisistye iskrisistye is kultuuris kultuur geenkultuur geen luuksegeen luukse niemaarluukse niemaar dieniemaar die hoogstedie hoogste vormhoogste vorm vankultuur staan virstaan vir interneinterne orde isorde is dieis die fondamentvandie fondamentvan allefondamentvan alle beskawing

In ons tyd kom alles met etes in orde en al etende regeer mense mekaar. -Jean-Francios Delavigne
in-ons-tyd-kom-alles-met-etes-in-orde-al-etende-regeer-mense-mekaar
Die literatuur is sentraal in elke kultuur. -N.P. van Wyk Louw
die-literatuur-is-sentraal-in-elke-kultuur
Wanneer ek mense hoor praat oor kultuur, gryp ek na my rewolwer. -Hermann Goering
wanneer-ek-mense-hoor-praat-oor-kultuur-gryp-ek-na-my-rewolwer
Skinder op sigself mag 'n nederige vorm van narrasie wees, maar as voedingsbron vir literatuur het dit geen gelyke nie. -Hennie Aucamp
skinder-op-sigself-mag-'n-nederige-vorm-van-narrasie-wees-maar-as-voedingsbron-vir-literatuur-het-dit-geen-gelyke-nie
Ons verdediging lê nie in wapenarsenale nie, nog in die wetenskop, nog daarin om ondergronds te gaan. Ons verdediging is in wet en orde. -Albert Einstein
ons-verdediging-lê-nie-in-wapenarsenale-nie-nog-in-die-wetenskop-nog-daarin-om-ondergronds-te-gaan-ons-verdediging-is-in-wet-orde