Iemand wat nie 'n groot beeldhouer of skilder is nie, kan nie 'n groot boumeester wees nie. Hy is dan slegs 'n bouer.


iemand-wat-nie-'n-groot-beeldhouer-of-skilder-is-nie-kan-nie-'n-groot-boumeester-wees-nie-hy-is-dan-slegs-'n-bouer
john ruskiniemandwatnie'ngrootbeeldhouerofskilderisniekanboumeesterweesniehydanslegsbouerwat nienie 'nn grootgroot beeldhouerskilder isis niekan nienie 'nn grootgroot boumeesterboumeester weeswees niehy isis dandan slegsslegs 'nn boueriemand wat niewat nie 'nnie 'n grootn groot beeldhouerbeeldhouer of skilderskilder is niekan nie 'nnie 'n grootn groot boumeestergroot boumeester weesboumeester wees niehy is danis dan slegsdan slegs 'nslegs 'n boueriemand wat nie 'nwat nie 'n grootnie 'n groot beeldhouergroot beeldhouer of skilderbeeldhouer of skilder iskan nie 'n grootnie 'n groot boumeestern groot boumeester weesgroot boumeester wees niehy is dan slegsis dan slegs 'ndan slegs 'n boueriemand wat nie 'n grootwat nie 'n groot beeldhouern groot beeldhouer of skildergroot beeldhouer of skilder isbeeldhouer of skilder is niekan nie 'n groot boumeesternie 'n groot boumeester weesn groot boumeester wees niehy is dan slegs 'nis dan slegs 'n bouer

Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf
Die kritikus se simbool behoort die miskruier te wees: sy lê eiers in iemand anders se mis, ander kan dit nie uitbroei nie. -Mark Twain
die-kritikus-se-simbool-behoort-die-miskruier-te-wees-sy-lê-eiers-in-iemand-anders-se-mis-ander-kan-dit-nie-uitbroei-nie
Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie. -Gebhard Leberecht von Blucher
mag-die-penne-van-diplomate-nie-weer-bederf-wat-die-volk-met-sulke-groot-inspanning-bereik-het-nie
'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word. -Amos Bronson Alcott
'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word