Hy wil baas wees op sy eie plaas. Hy wil regeer, al moet dit dan in 'n volkstaat wees. En hy soek, al is dit 'n sambreel of 'n speldekop, maar êrens gaan hy 'n baas wees. Sy taal wou hy nie deel met bruin nie; sy huis en toilet wou hy nie deel met swart nie.


hy-wil-baas-wees-op-sy-eie-plaas-hy-wil-regeer-al-moet-dit-dan-in-'n-volkstaat-wees-en-hy-soek-al-is-dit-'n-sambreel-of-'n-speldekop-maar-êrens
antjie kroghywilbaasweesopsyeieplaasregeeralmoetditdanin'nvolkstaatweeshysoekissambreelofspeldekopmaarêrensgaansytaalwouniedeelmetbruinniehuistoiletswartniehy wilwil baasbaas weeswees opop sysy eieeie plaashy wilwil regeeral moetmoet ditdit dandan inin 'nn volkstaatvolkstaat weesen hyhy soekal isis ditdit 'nn sambreeln speldekopmaar êrensêrens gaangaan hyhy 'nn baasbaas weessy taaltaal wouwou hyhy nienie deeldeel metmet bruinbruin niesy huishuis enen toilettoilet wouwou hyhy nienie deeldeel metmet swartswart niehy wil baaswil baas weesbaas wees opwees op syop sy eiesy eie plaashy wil regeeral moet ditmoet dit dandit dan indan in 'nin 'n volkstaatn volkstaat weesen hy soekal is ditis dit 'ndit 'n sambreelsambreel of 'nmaar êrens gaanêrens gaan hygaan hy 'nhy 'n baasn baas weessy taal woutaal wou hywou hy niehy nie deelnie deel metdeel met bruinmet bruin niesy huis enhuis en toileten toilet woutoilet wou hywou hy niehy nie deelnie deel metdeel met swartmet swart nie

As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees