Hulle mag veg soos hulle wil teen ongediertes en barbaarse inboorlinge, maar hulle moenie onafhanklike gemeenskappe stig nie, en bo alles, durf hulle nie na die oseaan kyk nie, sodat dit hulle nie sou beweeg, soos dit ons (die Engelse) beweeg het, tot gedagtes van vryheid en kultuur, van handel en reis nie, en wie weet, 'n toekomste periode van hul demoralisasie, tot gedagtes van 'n


hulle-mag-veg-soos-hulle-wil-teen-ongediertes-barbaarse-inboorlinge-maar-hulle-moenie-onafhanklike-gemeenskappe-stig-nie-bo-alles-durf-hulle-nie-na
george h. perrishullemagvegsooshullewilteenongediertesbarbaarseinboorlingemaarmoenieonafhanklikegemeenskappestignieboallesdurfnienadieoseaankyksodatditsoubeweegonsdieengelsebeweeghettotgedagtesvanvryheidkultuurhandelreiswieweet'ntoekomsteperiodehuldemoralisasieempireniehulle magmag vegveg soossoos hullehulle wilwil teenteen ongediertesongediertes enen barbaarsebarbaarse inboorlingemaar hullehulle moeniemoenie onafhanklikeonafhanklike gemeenskappegemeenskappe stigstig nieen bobo allesdurf hullehulle nienie nana diedie oseaanoseaan kykkyk niesodat ditdit hullehulle nienie sousou beweegsoos ditdit onsons (die(die engelse)engelse) beweegbeweeg hettot gedagtesgedagtes vanvan vryheidvryheid enen kultuurvan handelhandel enen reisreis nieen wiewie weetn toekomstetoekomste periodeperiode vanvan hulhul demoralisasietot gedagtesgedagtes vanvan 'nhulle mag vegmag veg soosveg soos hullesoos hulle wilhulle wil teenwil teen ongediertesteen ongediertes enongediertes en barbaarseen barbaarse inboorlingemaar hulle moeniehulle moenie onafhanklikemoenie onafhanklike gemeenskappeonafhanklike gemeenskappe stiggemeenskappe stig nieen bo allesdurf hulle niehulle nie nanie na diena die oseaandie oseaan kykoseaan kyk niesodat dit hulledit hulle niehulle nie sounie sou beweegsoos dit onsdit ons (dieons (die engelse)(die engelse) beweegengelse) beweeg hettot gedagtes vangedagtes van vryheidvan vryheid envryheid en kultuurvan handel enhandel en reisen reis nieen wie weetn toekomste periodetoekomste periode vanperiode van hulvan hul demoralisasietot gedagtes vangedagtes van 'n

Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge