Hulle bou stilweg en onverpoosd met hul doodaan die ondersese rococo-katedraal wat glinsterin die skuins hale son: so word 'n skip katedraal.


hulle-bou-stilweg-onverpoosd-met-hul-doodaan-die-ondersese-rococo-katedraal-wat-glinsterin-die-skuins-hale-so-word-'n-skip-katedraal
johann de langehulleboustilwegonverpoosdmethuldoodaandieonderseserococokatedraalwatglinsterinskuinshalesoword'nskipkatedraalhulle boubou stilwegstilweg enen onverpoosdonverpoosd metmet hulhul doodaandoodaan diedie ondersesewat glinsteringlinsterin diedie skuinsskuins halehale sonso wordword 'nn skipskip katedraalhulle bou stilwegbou stilweg enstilweg en onverpoosden onverpoosd metonverpoosd met hulmet hul doodaanhul doodaan diedoodaan die ondersesewat glinsterin dieglinsterin die skuinsdie skuins haleskuins hale sonso word 'nword 'n skipn skip katedraalhulle bou stilweg enbou stilweg en onverpoosdstilweg en onverpoosd meten onverpoosd met hulonverpoosd met hul doodaanmet hul doodaan diehul doodaan die ondersesewat glinsterin die skuinsglinsterin die skuins haledie skuins hale sonso word 'n skipword 'n skip katedraalhulle bou stilweg en onverpoosdbou stilweg en onverpoosd metstilweg en onverpoosd met hulen onverpoosd met hul doodaanonverpoosd met hul doodaan diemet hul doodaan die ondersesewat glinsterin die skuins haleglinsterin die skuins hale sonso word 'n skip katedraal

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge