Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel!


hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
c.j. langenhovenhoeminopiniessoudaarindiewêreldgeweeshetasonsalmalmoeitemoesdoenomeers'nsaakteverstaandanbeoordeelhoe minmin opiniesopinies sousou daardaar inin diedie wêreldwêreld geweesgewees hethet asas onsons almalalmal diedie moeitemoeite moesmoes doendoen omom eerseers 'nn saaksaak tete verstaanverstaan enen dandan tete beoordeelhoe min opiniesmin opinies souopinies sou daarsou daar indaar in diein die wêrelddie wêreld geweeswêreld gewees hetgewees het ashet as onsas ons almalons almal diealmal die moeitedie moeite moesmoeite moes doenmoes doen omdoen om eersom eers 'neers 'n saakn saak tesaak te verstaante verstaan enverstaan en danen dan tedan te beoordeelhoe min opinies soumin opinies sou daaropinies sou daar insou daar in diedaar in die wêreldin die wêreld geweesdie wêreld gewees hetwêreld gewees het asgewees het as onshet as ons almalas ons almal dieons almal die moeitealmal die moeite moesdie moeite moes doenmoeite moes doen ommoes doen om eersdoen om eers 'nom eers 'n saakeers 'n saak ten saak te verstaansaak te verstaan ente verstaan en danverstaan en dan teen dan te beoordeelhoe min opinies sou daarmin opinies sou daar inopinies sou daar in diesou daar in die wêrelddaar in die wêreld geweesin die wêreld gewees hetdie wêreld gewees het aswêreld gewees het as onsgewees het as ons almalhet as ons almal dieas ons almal die moeiteons almal die moeite moesalmal die moeite moes doendie moeite moes doen ommoeite moes doen om eersmoes doen om eers 'ndoen om eers 'n saakom eers 'n saak teeers 'n saak te verstaann saak te verstaan ensaak te verstaan en dante verstaan en dan teverstaan en dan te beoordeel

Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
Die Romeine sou nooit die tyd gehad het om die wêreld te verower as hulle verplig was om eers Latyn te leer nie. -Heinrich Heine
die-romeine-sou-nooit-die-tyd-gehad-het-om-die-wêreld-te-verower-as-hulle-verplig-was-om-eers-latyn-te-leer-nie
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
O God, U gee ons alles as ons net 'n bietjie moeite doen. -Leonardo da Vinci
o-god-u-gee-ons-alles-as-ons-net-'n-bietjie-moeite-doen
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie