Hoe min mense sou te veel drink as die hoofpyn in die prop was in plaas van in die boom van die bottel.


hoe-min-mense-sou-te-veel-drink-as-die-hoofpyn-in-die-prop-was-in-plaas-van-in-die-boom-van-die-bottel
c.j. langenhovenhoeminmensesouteveeldrinkasdiehoofpyninpropwasplaasvanboombottelhoe minmin mensemense sousou tete veelveel drinkdrink asas diedie hoofpynhoofpyn inin diedie propprop waswas inin plaasplaas vanvan inin diedie boomboom vanvan diedie bottelhoe min mensemin mense soumense sou tesou te veelte veel drinkveel drink asdrink as dieas die hoofpyndie hoofpyn inhoofpyn in diein die propdie prop wasprop was inwas in plaasin plaas vanplaas van invan in diein die boomdie boom vanboom van dievan die bottelhoe min mense soumin mense sou temense sou te veelsou te veel drinkte veel drink asveel drink as diedrink as die hoofpynas die hoofpyn indie hoofpyn in diehoofpyn in die propin die prop wasdie prop was inprop was in plaaswas in plaas vanin plaas van inplaas van in dievan in die boomin die boom vandie boom van dieboom van die bottelhoe min mense sou temin mense sou te veelmense sou te veel drinksou te veel drink aste veel drink as dieveel drink as die hoofpyndrink as die hoofpyn inas die hoofpyn in diedie hoofpyn in die prophoofpyn in die prop wasin die prop was indie prop was in plaasprop was in plaas vanwas in plaas van inin plaas van in dieplaas van in die boomvan in die boom vanin die boom van diedie boom van die bottel

Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
Daar is skrywers wat wakker maak, en dis wat belangrik is. Om oor invloede te praat maak mense lui; in plaas van om net die boek te lees, doen hulle dit deur die filter van die sogenaamde invloede. -Ben Okri
daar-is-skrywers-wat-wakker-maak-dis-wat-belangrik-is-om-oor-invloede-te-praat-maak-mense-lui-in-plaas-van-om-net-die-boek-te-lees-doen-hulle-dit