Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is 'n leuen. Die oneerlike melkboer sal niemand bedrieg as hy die bottels vol skoon water maak nie.


hoe-meer-waarheid-daarby-is-te-gevaarliker-is-'n-leuen-die-oneerlike-melkboer-sal-niemand-bedrieg-as-hy-die-bottels-vol-skoon-water-maak-nie
c.j. langenhovenhoemeerwaarheiddaarbyistegevaarlikeris'nleuendieoneerlikemelkboersalniemandbedriegashydiebottelsvolskoonwatermaakniehoe meermeer waarheidwaarheid daarbydaarby isdes tete gevaarlikergevaarliker isis 'nn leuendie oneerlikeoneerlike melkboermelkboer salsal niemandbedrieg asas hyhy diedie bottelsbottels volvol skoonskoon waterwater maakmaak niehoe meer waarheidmeer waarheid daarbywaarheid daarby isdes te gevaarlikerte gevaarliker isgevaarliker is 'nis 'n leuendie oneerlike melkboeroneerlike melkboer salmelkboer sal niemandsal niemand bedriegniemand bedrieg asbedrieg as hyas hy diehy die bottelsdie bottels volbottels vol skoonvol skoon waterskoon water maakwater maak niehoe meer waarheid daarbymeer waarheid daarby isdes te gevaarliker iste gevaarliker is 'ngevaarliker is 'n leuendie oneerlike melkboer saloneerlike melkboer sal niemandmelkboer sal niemand bedriegsal niemand bedrieg asniemand bedrieg as hybedrieg as hy dieas hy die bottelshy die bottels voldie bottels vol skoonbottels vol skoon watervol skoon water maakskoon water maak niehoe meer waarheid daarby isdes te gevaarliker is 'nte gevaarliker is 'n leuendie oneerlike melkboer sal niemandoneerlike melkboer sal niemand bedriegmelkboer sal niemand bedrieg assal niemand bedrieg as hyniemand bedrieg as hy diebedrieg as hy die bottelsas hy die bottels volhy die bottels vol skoondie bottels vol skoon waterbottels vol skoon water maakvol skoon water maak nie

Wraak is 'n soort wilde geregtigheid; hoe meer die menslike natuur daarna neig, des te meer moet die reg dit uitroei. -Sir Francis Bacon
wraak-is-'n-soort-wilde-geregtigheid-hoe-meer-die-menslike-natuur-daarna-neig-te-meer-moet-die-reg-dit-uitroei
Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word. -C.J. Langenhoven
hoe-korter-jy-jou-kuier-maak-hoe-gouer-sal-jy-weer-genooi-word
Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Aan niemand sal ons verkoop, aan niemand ontsê of vertraag, reg of geregtigheid. -Magna Carta
aan-niemand-sal-ons-verkoop-aan-niemand-ontsê-of-vertraag-reg-of-geregtigheid
Aanneemlikheid en waarskynlikheid is die lewensbloed van 'n leuen. 'n Leuen wat uit die staanspoor uit nie geglo word nie is 'n doodgebore duiweltjie. -C.J. Langenhoven
aanneemlikheid-waarskynlikheid-is-die-lewensbloed-van-'n-leuen-'n-leuen-wat-uit-die-staanspoor-uit-nie-geglo-word-nie-is-'n-doodgebore-duiweltjie
Die hele geskiedenis is vol onmoontlikhede en dwaashede wat werklikhede word. Niemand kan die getye van die wêreldgeskiedenis beïnvloed wat nie self oor geesdriftige mistisisme beskik nie. -Benito Mussolini
die-hele-geskiedenis-is-vol-onmoontlikhede-dwaashede-wat-werklikhede-word-niemand-kan-die-getye-van-die-wêreldgeskiedenis-beïnvloed-wat-nie-self