Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede.


hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
c.j. langenhovenhoemeertevrede'nmanmetmyishoeisekhomgoueronsaltweeontevredehoe meermeer tevredetevrede 'nn manman metmet mymy ishoe meermeer tevredetevrede isis ekek metmet homen hoehoe gouergouer isis onsons alal tweetwee ontevredehoe meer tevredemeer tevrede 'ntevrede 'n mann man metman met mymet my ishoe meer tevredemeer tevrede istevrede is ekis ek metek met homen hoe gouerhoe gouer isgouer is onsis ons alons al tweeal twee ontevredehoe meer tevrede 'nmeer tevrede 'n mantevrede 'n man metn man met myman met my ishoe meer tevrede ismeer tevrede is ektevrede is ek metis ek met homen hoe gouer ishoe gouer is onsgouer is ons alis ons al tweeons al twee ontevredehoe meer tevrede 'n manmeer tevrede 'n man mettevrede 'n man met myn man met my ishoe meer tevrede is ekmeer tevrede is ek mettevrede is ek met homen hoe gouer is onshoe gouer is ons algouer is ons al tweeis ons al twee ontevrede

Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie. -C.J. Langenhoven
met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy
Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word. -C.J. Langenhoven
hoe-korter-jy-jou-kuier-maak-hoe-gouer-sal-jy-weer-genooi-word
Dis waar daar is nie rook sonder vuur nie: maar hoe meer rook hoe minder vuur. -C.J. Langenhoven
dis-waar-daar-is-nie-rook-sonder-vuur-nie-maar-hoe-meer-rook-hoe-minder-vuur
Wraak is 'n soort wilde geregtigheid; hoe meer die menslike natuur daarna neig, des te meer moet die reg dit uitroei. -Sir Francis Bacon
wraak-is-'n-soort-wilde-geregtigheid-hoe-meer-die-menslike-natuur-daarna-neig-te-meer-moet-die-reg-dit-uitroei