Hierdie groot Imperialis is die vader van rassehaat in die land. Hy dryf handel met die nasionale gevoel van die volk - en dit om homself ryk en verryk te maak.


hierdie-groot-imperialis-is-die-vader-van-rassehaat-in-die-land-hy-dryf-handel-met-die-nasionale-gevoel-van-die-volk-dit-om-homself-ryk-verryk-te
m.t. steynhierdiegrootimperialisisdievadervanrassehaatinlandhydryfhandelmetnasionalegevoelvolkditomhomselfrykverryktemaakhierdie grootgroot imperialisimperialis isis diedie vadervader vanvan rassehaatrassehaat inin diedie landhy dryfdryf handelhandel metmet diedie nasionalenasionale gevoelgevoel vanvan diedie volkvolken ditdit omom homselfhomself rykryk enen verrykverryk tete maakhierdie groot imperialisgroot imperialis isimperialis is dieis die vaderdie vader vanvader van rassehaatvan rassehaat inrassehaat in diein die landhy dryf handeldryf handel methandel met diemet die nasionaledie nasionale gevoelnasionale gevoel vangevoel van dievan die volkdie volken diten dit omdit om homselfom homself rykhomself ryk enryk en verryken verryk teverryk te maak

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie. -Gebhard Leberecht von Blucher
mag-die-penne-van-diplomate-nie-weer-bederf-wat-die-volk-met-sulke-groot-inspanning-bereik-het-nie
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone