Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor.


hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
j.h. de la reyhierismyburgerswathullandvolkgetrougeblyhettotdieeindevandaghulleweseassodaniggeeekaanoorhier isis mymy burgersburgers watwat hulhul landen hulhul volkvolk getrougetrou geblygebly hethet tottot diedie eindevandag isis hullehulle wesewese enen asas sodanigsodanig geegee ekek hullehulle aanaan uu oorhier is myis my burgersmy burgers watburgers wat hulwat hul landhul land enland en hulen hul volkhul volk getrouvolk getrou geblygetrou gebly hetgebly het tothet tot dietot die eindevandag is hulleis hulle wesehulle wese enwese en asen as sodanigas sodanig geesodanig gee ekgee ek hulleek hulle aanhulle aan uaan u oorhier is my burgersis my burgers watmy burgers wat hulburgers wat hul landwat hul land enhul land en hulland en hul volken hul volk getrouhul volk getrou geblyvolk getrou gebly hetgetrou gebly het totgebly het tot diehet tot die eindevandag is hulle weseis hulle wese enhulle wese en aswese en as sodanigen as sodanig geeas sodanig gee eksodanig gee ek hullegee ek hulle aanek hulle aan uhulle aan u oorhier is my burgers watis my burgers wat hulmy burgers wat hul landburgers wat hul land enwat hul land en hulhul land en hul volkland en hul volk getrouen hul volk getrou geblyhul volk getrou gebly hetvolk getrou gebly het totgetrou gebly het tot diegebly het tot die eindevandag is hulle wese enis hulle wese en ashulle wese en as sodanigwese en as sodanig geeen as sodanig gee ekas sodanig gee ek hullesodanig gee ek hulle aangee ek hulle aan uek hulle aan u oor

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Die geskiedenis straf diegene wat hul tot geweld en bedrog wend om die aansprake en wettige aspirasie van die meerderheid van 'n land se burgers te onderdruk. -Nelson Mandela
die-geskiedenis-straf-diegene-wat-hul-tot-geweld-bedrog-wend-om-die-aansprake-wettige-aspirasie-van-die-meerderheid-van-'n-land-se-burgers-te