Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.


hier-is-die-begin-van-'n-nuwe-daggod-het-aan-my-hierdie-dag-gegee-om-te-gebruik-soos-ek-wilek-kan-dit-vermors-of-groei-in-sy-ligen-tot-diens-wees
unknownhierisdiebeginvan'nnuwedaggodhetaanmyhierdiedaggegeeomtegebruiksoosekwilekkanditvermorsofgroeiinsyligentotdiensweesandermaarwatmetdoenbelangrikomdatlewedaarvoorgeruilhetwanneermoreaanbreeksalvandagvirewigverloreweesekhoopdatnieprysbetaalhetsalberouniehier isis diedie beginbegin vanvan 'nn nuwehet aanaan mymy hierdiehierdie dagdag gegeegegee omom tete gebruikgebruik soossoos ekkan ditdit vermorsgroei inin sysy ligenligen tottot diensdiens weeswees vanwat ekek metmet hierdiehierdie dagdag doenis belangrikomdatbelangrikomdat ekek 'nn dagdag vanvan mymy lewelewe daarvoorvandag virvir ewigewig verlorehoop datdat ekek nienie diedie prysprys watwat ekek daarvoorbetaal hetsal berouberou niehier is dieis die begindie begin vanbegin van 'nvan 'n nuwehet aan myaan my hierdiemy hierdie daghierdie dag gegeedag gegee omgegee om teom te gebruikte gebruik soosgebruik soos ekkan dit vermorsvermors of groeigroei in syin sy ligensy ligen totligen tot dienstot diens weesdiens wees vanwat ek metek met hierdiemet hierdie daghierdie dag doenis belangrikomdat ekbelangrikomdat ek 'nek 'n dagn dag vandag van myvan my lewemy lewe daarvoorlewe daarvoor geruilvandag vir ewigvir ewig verlorehoop dat ekdat ek nieek nie dienie die prysdie prys watprys wat ekwat ek daarvoorek daarvoor betaaldaarvoor betaal hetsal berou nie

Bewaar my van die diens aan die leuen,wanneer ek leer om ander te leerwat elke dag met hulle verloop, en rondom hulle. -Izak de Villiers
bewaar-my-van-die-diens-aan-die-leuenwanneer-ek-leer-om-ander-te-leerwat-elke-dag-met-hulle-verloop-rondom-hulle
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het