Hetzij wij overwinnen, hetzij wij sterven: de Vrijheid zal in Afrika rijzen als de zon uit de morgenwolken, als de vrijheid rees in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Dan zal het zijn van Zamnezi tot aan Simonsbaai: Afrika voor den Afrikaner.


hetzij-wij-overwinnen-hetzij-wij-sterven-de-vrijheid-zal-in-afrika-rijzen-als-de-zon-uit-de-morgenwolken-als-de-vrijheid-rees-in-de-vereenigde-staten
paul krugerhetzijwijoverwinnenhetzijstervendevrijheidzalinafrikarijzenalszonuitmorgenwolkenvrijheidreesvereenigdestatenvannoordamerikadanhetzijnzamnezitotaansimonsbaaivoordenafrikanerhetzij wijwij overwinnenhetzij wijwij stervende vrijheidvrijheid zalzal inin afrikaafrika rijzenrijzen alsals dede zonzon uituit dede morgenwolkenals dede vrijheidvrijheid reesrees inin dede vereenigdevereenigde statenstaten vandan zalzal hethet zijnzijn vanvan zamnezizamnezi tottot aanaan simonsbaaiafrika voorden afrikanerhetzij wij overwinnenhetzij wij stervende vrijheid zalvrijheid zal inzal in afrikain afrika rijzenafrika rijzen alsrijzen als deals de zonde zon uitzon uit deuit de morgenwolkenals de vrijheidde vrijheid reesvrijheid rees inrees in dein de vereenigdede vereenigde statenvereenigde staten vandan zal hetzal het zijnhet zijn vanzijn van zamnezivan zamnezi totzamnezi tot aantot aan simonsbaaiafrika voor denvoor den afrikaner

Zullen wij, als verstandige mannen, dan dulden dat een ellendige vrijbuiter de gruwelike rassehaat ons in den hart jaag? -M.T. Steyn
zullen-wij-als-verstandige-mannen-dan-dulden-dat-een-ellendige-vrijbuiter-de-gruwelike-rassehaat-ons-in-den-hart-jaag