Het Hollandsch van Holland zal nooit onze taal worden, maar het Hallandsch van Afrika, i.e. het Afrikaansch, is en zal onze taal zijn blijven mits zij steeds gevoedt wordt uit de bron van haar oorsprong, nl. de schoone krachtige literatuur van Holland.


het-hollandsch-van-holland-zal-nooit-onze-taal-worden-maar-het-hallandsch-van-afrika-ie-het-afrikaansch-is-zal-onze-taal-zijn-blijven-mits-zij
m.t. steynhethollandschvanhollandzalnooitonzetaalwordenmaarhethallandschafrikaieafrikaanschiszijnblijvenmitszijsteedsgevoedtwordtuitdebronhaaroorsprongnlschoonekrachtigeliteratuurhollandhet hollandschhollandsch vanvan hollandzal nooitnooit onzeonze taaltaal wordenmaar hethet hallandschhallandsch vanvan afrikahet afrikaanschis enen zalzal onzeonze taaltaal zijnzijn blijvenblijven mitsmits zijzij steedssteeds gevoedtgevoedt wordtwordt uituit dede bronbron vanvan haarhaar oorsprongde schooneschoone krachtigekrachtige literatuurliteratuur vanvan hollandhet hollandsch vanhollandsch van hollandvan holland zalholland zal nooitzal nooit onzenooit onze taalonze taal wordenmaar het hallandschhet hallandsch vanhallandsch van afrikais en zalen zal onzezal onze taalonze taal zijntaal zijn blijvenzijn blijven mitsblijven mits zijmits zij steedszij steeds gevoedtsteeds gevoedt wordtgevoedt wordt uitwordt uit deuit de bronde bron vanbron van haarvan haar oorsprongde schoone krachtigeschoone krachtige literatuurkrachtige literatuur vanliteratuur van holland

Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie