Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.


here-maak-my-'n-instrument-van-u-vrede-waar-daar-haat-is-laat-my-liefde-saai-waar-daar-onreg-is-vergifnis-waar-daar-twyfel-is-geloof-waar-daar
franciskus van assisiheremaakmy'ninstrumentvanvredewaardaarhaatislaatliefdesaaiwaaronregvergifnistwyfelgeloofwanhoophoopduisternisligdroefheidblydskapgoddelikemeestergeedatekniesoseersalsoekomgetroostewordastroosverstaanverstaanbeminliefwantditisdeuronsontvangvergewewordsterwetotdieewigelewegeborewordmaak mymy 'nn instrumentinstrument vanvan uu vredewaar daardaar haathaat islaat mymy liefdeliefde saaiwaar daardaar onregonreg iswaar daardaar twyfeltwyfel iswaar daardaar wanhoopwanhoop iswaar daardaar duisternisduisternis iswaar daardaar droefheiddroefheid iso goddelikegoddelike meestergee datdat ekek nienie soseersoseer salsal soeksoek omom getroosgetroos tete wordword nienie asas omom tete troosom verstaanverstaan tete wordword nienie asas omom tete verstaanom beminbemin tete wordword nienie asas omom lieflief tete hêwant ditdit isis deurdeur tete geegee datdat onsons ontvangdit isis deurdeur tete vergewevergewe datdat onsons vergewevergewe worden ditdit isis deurdeur tete sterwesterwe datdat onsons tottot diedie ewigeewige lewelewe geboregebore wordmaak my 'nmy 'n instrumentn instrument vaninstrument van uvan u vredewaar daar haatdaar haat islaat my liefdemy liefde saaiwaar daar onregdaar onreg iswaar daar twyfeldaar twyfel iswaar daar wanhoopdaar wanhoop iswaar daar duisternisdaar duisternis iswaar daar droefheiddaar droefheid iso goddelike meestergee dat ekdat ek nieek nie soseernie soseer salsoseer sal soeksal soek omsoek om getroosom getroos tegetroos te wordte word nieword nie asnie as omas om teom te troosom verstaan teverstaan te wordte word nieword nie asnie as omas om teom te verstaanom bemin tebemin te wordte word nieword nie asnie as omas om liefom lief telief te hêwant dit isdit is deuris deur tedeur te geete gee datgee dat onsdat ons ontvangdit is deuris deur tedeur te vergewete vergewe datvergewe dat onsdat ons vergeweons vergewe worden dit isdit is deuris deur tedeur te sterwete sterwe datsterwe dat onsdat ons totons tot dietot die ewigedie ewige leweewige lewe geborelewe gebore word

Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy? -C.J. Langenhoven
waar-is-die-waarheid-ja-waar-is-hy-dis-waar-maar-waar-is-hy
Daar is 'n baie eenvoudige maatstaf waarmee die demokratiese instellings van die nasie gemeet kan word. Jy vra net:
daar-is-'n-baie-eenvoudige-maatstaf-waarmee-die-demokratiese-instellings-van-die-nasie-gemeet-kan-word-jy-vra-net-waar-is-jou-opposisie-in-die
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees