Here ek dank Udat die insek sy eierin die dae van my blommetjie-weesnie gelê he niedat my groen vleis in my skilkan uitbultvermeerder sonder die vloekvan vrot


here-ek-dank-udat-die-insek-sy-eierin-die-dae-van-my-blommetjie-weesnie-gelê-he-niedat-my-groen-vleis-in-my-skilkan-uitbultvermeerder-sonder-die
annesu de voshereekdankudatdieinseksyeierindaevanmyblommetjieweesniegelêheniedatgroenvleisinskilkanuitbultvermeerdersondervloekvanvrothere ekek dankdank udatudat diedie insekinsek sysy eierineierin diedie daedae vanvan mygelê hehe niedatniedat mymy groengroen vleisvleis inin mymy skilkanskilkan uitbultvermeerderuitbultvermeerder sondersonder diedie vloekvanvloekvan vrothere ek dankek dank udatdank udat dieudat die insekdie insek syinsek sy eierinsy eierin dieeierin die daedie dae vandae van mygelê he niedathe niedat myniedat my groenmy groen vleisgroen vleis invleis in myin my skilkanmy skilkan uitbultvermeerderskilkan uitbultvermeerder sonderuitbultvermeerder sonder diesonder die vloekvandie vloekvan vrot

Die verkwisterige man eet die vrugte van sy lewe groen op; die inhalige laat hulle sit tot hulle vrot is. -C.J. Langenhoven
die-verkwisterige-man-eet-die-vrugte-van-sy-lewe-groen-op-die-inhalige-laat-hulle-sit-tot-hulle-vrot-is
Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak. -C.J. Langenhoven
om-af-te-breek-is-geen-kuns-nie-'n-klein-babetjie-kan-'n-blommetjie-verniel-wat-dit-'n-god-gekos-het-om-te-maak
maar kyk, ons is elkself die koetsier van verbygaan, goejop-regop met handeverwelkom die doodskar se leisels. wat só bid-bid is on reisgewik, koel, 'n skelet gekelk in die dagkabaai van vleis... -Breyten Breytenbach
maar-kyk-ons-is-elkself-die-koetsier-van-verbygaan-goejop-regop-met-handeverwelkom-die-doodskar-se-leisels-wat-só-bid-bid-is-on-reisgewik-koel-'n
Die enigste ding slegter as om na 'n vrot rolprent te kyk, is om in een te speel. -Elvis Presley
die-enigste-ding-slegter-as-om-na-'n-vrot-rolprent-te-kyk-is-om-in-een-te-speel