God het mos in die stormons volk se leiers tussen klip en blitsmet baarde, Bybel en sambok gevorm...


god-het-mos-in-die-stormons-volk-se-leiers-tussen-klip-blitsmet-baarde-bybel-sambok-gevorm
d.j. oppermangodhetmosindiestormonsvolkseleierstussenklipblitsmetbaardebybelsambokgevormgod hethet mosmos inin diedie stormonsstormons volkvolk sese leiersleiers tussentussen klipklip enen blitsmetblitsmet baardebybel enen samboksambok gevormgod het moshet mos inmos in diein die stormonsdie stormons volkstormons volk sevolk se leiersse leiers tussenleiers tussen kliptussen klip enklip en blitsmeten blitsmet baardebybel en samboken sambok gevormgod het mos inhet mos in diemos in die stormonsin die stormons volkdie stormons volk sestormons volk se leiersvolk se leiers tussense leiers tussen klipleiers tussen klip entussen klip en blitsmetklip en blitsmet baardebybel en sambok gevormgod het mos in diehet mos in die stormonsmos in die stormons volkin die stormons volk sedie stormons volk se leiersstormons volk se leiers tussenvolk se leiers tussen klipse leiers tussen klip enleiers tussen klip en blitsmettussen klip en blitsmet baarde

My God, my God, waarom het U my verlaat? -Die Bybel
my-god-my-god-waarom-het-u-my-verlaat
Ons volk is geen volk van soldaten: het zijn hoofden van gezinnen, belastingbetalers... -M.T. Steyn
ons-volk-is-geen-volk-van-soldaten-het-zijn-hoofden-van-gezinnen-belastingbetalers
Afrikaners...ordentlike mense wat mislei is deur hul leiers. -Nelson Mandela
afrikanersordentlike-mense-wat-mislei-is-deur-hul-leiers
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou