God, gee ons die genade om met kalmte die dinge te aanvaar wat nie verander kan word nie, die moed om die dinge te verander wat behoort gewysig te word, en die wysheid om die een van die ander te onderskei.


god-gee-ons-die-genade-om-met-kalmte-die-dinge-te-aanvaar-wat-nie-verander-kan-word-nie-die-moed-om-die-dinge-te-verander-wat-behoort-gewysig-te-word
reinhold niebuhrgodgeeonsdiegenadeommetkalmtedingeteaanvaarwatnieveranderkanwordniemoedbehoortgewysigwordwysheideenvananderonderskeigee onsons diedie genadegenade omom metmet kalmtekalmte diedie dingedinge tete aanvaaraanvaar watwat nienie veranderverander kankan wordword niedie moedmoed omom diedie dingedinge tete veranderverander watwat behoortbehoort gewysiggewysig tete worden diedie wysheidwysheid omom diedie eeneen vanvan dieander tete onderskeigee ons dieons die genadedie genade omgenade om metom met kalmtemet kalmte diekalmte die dingedie dinge tedinge te aanvaarte aanvaar wataanvaar wat niewat nie verandernie verander kanverander kan wordkan word niedie moed ommoed om dieom die dingedie dinge tedinge te veranderte verander watverander wat behoortwat behoort gewysigbehoort gewysig tegewysig te worden die wysheiddie wysheid omwysheid om dieom die eendie een vaneen van dievan die anderdie ander teander te onderskei

Raad wat nie verander kan word nie, is slegte raad. -Publilius Syrus
raad-wat-nie-verander-kan-word-nie-is-slegte-raad