Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak.


geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is
henry fordgeskiedenisisminofmeertwakdittradisieonswilnietradisienieindiehedeleefenigstegeskiedeniswatietswerdisonsvandagmaakgeskiedenis isis minmeer twakdit isis tradisieons wilwil nienie tradisietradisie hêhê nieons wilwil inin diedie hedehede leefleef enen diedie enigsteenigste geskiedenisgeskiedenis watwat ietsiets werdwerd isis diedie geskiedenisgeskiedenis watwat onsons vandagvandag maakgeskiedenis is minmin of meerdit is tradisieons wil niewil nie tradisienie tradisie hêtradisie hê nieons wil inwil in diein die hededie hede leefhede leef enleef en dieen die enigstedie enigste geskiedenisenigste geskiedenis watgeskiedenis wat ietswat iets werdiets werd isis die geskiedenisdie geskiedenis watgeskiedenis wat onswat ons vandagons vandag maak

Ons leer uit die geskiedenis dat ons nie uit die geskiedenis leer nie. -Georg Hegel
ons-leer-uit-die-geskiedenis-dat-ons-nie-uit-die-geskiedenis-leer-nie
Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis. -Clarence Darrow
die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon