Geregtigheid is soos die koninkryk van God; dit bestaan nie buite ons as 'n feit nie, maar binne-in ons as 'n groot verlange.


geregtigheid-is-soos-die-koninkryk-van-god-dit-bestaan-nie-buite-ons-as-'n-feit-nie-maar-binne-in-ons-as-'n-groot-verlange
george eliotgeregtigheidissoosdiekoninkrykvangodditbestaanniebuiteonsas'nfeitniemaarbinneingrootverlangegeregtigheid isis soossoos diedie koninkrykkoninkryk vanvan goddit bestaanbestaan nienie buitebuite onsons asas 'nn feitfeit nieons asas 'nn grootgroot verlangegeregtigheid is soosis soos diesoos die koninkrykdie koninkryk vankoninkryk van goddit bestaan niebestaan nie buitenie buite onsbuite ons asons as 'nas 'n feitn feit nieons as 'nas 'n grootn groot verlangegeregtigheid is soos dieis soos die koninkryksoos die koninkryk vandie koninkryk van goddit bestaan nie buitebestaan nie buite onsnie buite ons asbuite ons as 'nons as 'n feitas 'n feit nieons as 'n grootas 'n groot verlangegeregtigheid is soos die koninkrykis soos die koninkryk vansoos die koninkryk van goddit bestaan nie buite onsbestaan nie buite ons asnie buite ons as 'nbuite ons as 'n feitons as 'n feit nieons as 'n groot verlange

Daar is nie 'n ding soos geregtigheid nie - nie binne of buite die hof nie. -Clarence Darrow
daar-is-nie-'n-ding-soos-geregtigheid-nie-nie-binne-of-buite-die-hof-nie
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom