Geleenthede gaan by die meeste mense verby omdat dit 'n oorpak aanhet en na werk lyk.


geleenthede-gaan-by-die-meeste-mense-verby-omdat-dit-'n-oorpak-aanhet-na-werk-lyk
thomas a. edisongeleenthedegaanbydiemeestemenseverbyomdatdit'noorpakaanhetnawerklykgeleenthede gaangaan byby diedie meestemeeste mensemense verbyverby omdatomdat ditdit 'nn oorpakoorpak aanhetaanhet enen nana werkwerk lykgeleenthede gaan bygaan by dieby die meestedie meeste mensemeeste mense verbymense verby omdatverby omdat ditomdat dit 'ndit 'n oorpakn oorpak aanhetoorpak aanhet enaanhet en naen na werkna werk lykgeleenthede gaan by diegaan by die meesteby die meeste mensedie meeste mense verbymeeste mense verby omdatmense verby omdat ditverby omdat dit 'nomdat dit 'n oorpakdit 'n oorpak aanhetn oorpak aanhet enoorpak aanhet en naaanhet en na werken na werk lykgeleenthede gaan by die meestegaan by die meeste menseby die meeste mense verbydie meeste mense verby omdatmeeste mense verby omdat ditmense verby omdat dit 'nverby omdat dit 'n oorpakomdat dit 'n oorpak aanhetdit 'n oorpak aanhet enn oorpak aanhet en naoorpak aanhet en na werkaanhet en na werk lyk

Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk. -Etienne Leroux
eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk
Die partystelsel is uitgedien. Die demokratiese stelsel is verby. Meer as die helfte van die volke het dit reeds afgeskaf, en die ander is druk besig om dit te doen. In Suid-Afrika moet dit ook gebeur. -J.B.M. Hertzog
die-partystelsel-is-uitgedien-die-demokratiese-stelsel-is-verby-meer-as-die-helfte-van-die-volke-het-dit-reeds-afgeskaf-die-ander-is-druk-besig-om