Geld is soos 'n sesde sintuig waarsonder jy nie volledig van die ander vyf kan gebruik maak nie.


geld-is-soos-'n-sesde-sintuig-waarsonder-jy-nie-volledig-van-die-ander-vyf-kan-gebruik-maak-nie
w. somerset maughamgeldissoos'nsesdesintuigwaarsonderjynievolledigvandieandervyfkangebruikmaakniegeld isis soossoos 'nn sesdesesde sintuigsintuig waarsonderwaarsonder jyjy nienie volledigvolledig vanvan dieander vyfvyf kankan gebruikgebruik maakmaak niegeld is soosis soos 'nsoos 'n sesden sesde sintuigsesde sintuig waarsondersintuig waarsonder jywaarsonder jy niejy nie volledignie volledig vanvolledig van dievan die anderdie ander vyfander vyf kanvyf kan gebruikkan gebruik maakgebruik maak niegeld is soos 'nis soos 'n sesdesoos 'n sesde sintuign sesde sintuig waarsondersesde sintuig waarsonder jysintuig waarsonder jy niewaarsonder jy nie volledigjy nie volledig vannie volledig van dievolledig van die andervan die ander vyfdie ander vyf kanander vyf kan gebruikvyf kan gebruik maakkan gebruik maak niegeld is soos 'n sesdeis soos 'n sesde sintuigsoos 'n sesde sintuig waarsondern sesde sintuig waarsonder jysesde sintuig waarsonder jy niesintuig waarsonder jy nie volledigwaarsonder jy nie volledig vanjy nie volledig van dienie volledig van die andervolledig van die ander vyfvan die ander vyf kandie ander vyf kan gebruikander vyf kan gebruik maakvyf kan gebruik maak nie

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Die vrye meningswisseling is die lug waarsonder ons nie kan lewe nie... -N.P. van Wyk Louw
die-vrye-meningswisseling-is-die-lug-waarsonder-ons-nie-kan-lewe-nie
Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met