Geld is 'n goeie dienaar as jy weet hoe om dit te gebruik, maar anders is dit 'n slegte meester.


geld-is-'n-goeie-dienaar-as-jy-weet-hoe-om-dit-te-gebruik-maar-anders-is-dit-'n-slegte-meester
publilius syrusgeldis'ngoeiedienaarasjyweethoeomdittegebruikmaarandersslegtemeestergeld isis 'nn goeiegoeie dienaardienaar asas jyjy weetweet hoehoe omom ditdit tete gebruikanders isis ditdit 'nn slegteslegte meestergeld is 'nis 'n goeien goeie dienaargoeie dienaar asdienaar as jyas jy weetjy weet hoeweet hoe omhoe om ditom dit tedit te gebruikmaar anders isanders is ditis dit 'ndit 'n slegten slegte meestergeld is 'n goeieis 'n goeie dienaarn goeie dienaar asgoeie dienaar as jydienaar as jy weetas jy weet hoejy weet hoe omweet hoe om dithoe om dit teom dit te gebruikmaar anders is ditanders is dit 'nis dit 'n slegtedit 'n slegte meestergeld is 'n goeie dienaaris 'n goeie dienaar asn goeie dienaar as jygoeie dienaar as jy weetdienaar as jy weet hoeas jy weet hoe omjy weet hoe om ditweet hoe om dit tehoe om dit te gebruikmaar anders is dit 'nanders is dit 'n slegteis dit 'n slegte meester

Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie. -C.J. Langenhoven
jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie
By die Wyse is rykdom dienaar, by die dwaas meester. -Seneca
by-die-wyse-is-rykdom-dienaar-by-die-dwaas-meester