Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie.


geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
booker t. washingtongeenraskanbloeivoordatditniegeleerhetdatdaarnetsoveelwaardeisindiebewerkingvan'nlandasskryfgedigniegeen rasras kankan bloeibloei voordatvoordat ditdit nienie geleergeleer hethet datdat daardaar netnet soveelsoveel waardewaarde isis inin diedie bewerkingbewerking vanvan 'nn landas inin diedie skryfskryf vanvan 'nn gediggedig niegeen ras kanras kan bloeikan bloei voordatbloei voordat ditvoordat dit niedit nie geleernie geleer hetgeleer het dathet dat daardat daar netdaar net soveelnet soveel waardesoveel waarde iswaarde is inis in diein die bewerkingdie bewerking vanbewerking van 'nvan 'n landn land asland as inas in diein die skryfdie skryf vanskryf van 'nvan 'n gedign gedig niegeen ras kan bloeiras kan bloei voordatkan bloei voordat ditbloei voordat dit nievoordat dit nie geleerdit nie geleer hetnie geleer het datgeleer het dat daarhet dat daar netdat daar net soveeldaar net soveel waardenet soveel waarde issoveel waarde is inwaarde is in dieis in die bewerkingin die bewerking vandie bewerking van 'nbewerking van 'n landvan 'n land asn land as inland as in dieas in die skryfin die skryf vandie skryf van 'nskryf van 'n gedigvan 'n gedig niegeen ras kan bloei voordatras kan bloei voordat ditkan bloei voordat dit niebloei voordat dit nie geleervoordat dit nie geleer hetdit nie geleer het datnie geleer het dat daargeleer het dat daar nethet dat daar net soveeldat daar net soveel waardedaar net soveel waarde isnet soveel waarde is insoveel waarde is in diewaarde is in die bewerkingis in die bewerking vanin die bewerking van 'ndie bewerking van 'n landbewerking van 'n land asvan 'n land as inn land as in dieland as in die skryfas in die skryf vanin die skryf van 'ndie skryf van 'n gedigskryf van 'n gedig nie

Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Party skrywers skryf soveel dat hulle skaars tyd het om te dink. -Fliegende Blätter
party-skrywers-skryf-soveel-dat-hulle-skaars-tyd-het-om-te-dink
So wie geleer het om vas te trap, het daarby geleer om nie op sand te staan nie. -C.J. Langenhoven
so-wie-geleer-het-om-vas-te-trap-het-daarby-geleer-om-nie-op-sand-te-staan-nie
Daar is honde wat maar net hoef te knor. Dit is die wat reeds tevore gewys het dat hulle kan byt. -C.J. Langenhoven
daar-is-honde-wat-maar-net-hoef-te-knor-dit-is-die-wat-reeds-tevore-gewys-het-dat-hulle-kan-byt